Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kerk in Nood webwinkel

Ondernemingsgegevens

Hulp aan de Kerk in Nood vzw

Abdij van Park 5, 3001 Leuven

info@kerkinnood.be

+32 (0)16 39 50 50

Ondernemingsnummer BE0410.433.922

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Kerk in Nood, een vzw met maatschappelijke zetel te Abdij van Park 5, 3001 Leuven en ondernemingsnummer BE0410.433.922, biedt haar weldoeners de mogelijkheid om geschenken uit haar webwinkel online te bestellen.

Onderhavige algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (“weldoener”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kerk in Nood vzw moet de weldoener deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de weldoener worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kerk in Nood vzw aanvaard zijn..

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.
Onze vzw is vrijgesteld van BTW op basis van artikel 44, § 2, 11° van het BTW-Wetboek. Alle andere verplicht door de weldoener te dragen taksen of belastingen zijn inbegrepen in de vermelde prijs.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op de toegestuurde kostennota.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de geschenken zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kerk in Nood vzw niet. Kerk in Nood vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kerk in Nood vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de weldoener specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de weldoener om vooraf contact op te nemen via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kerk in Nood vzw. Kerk in Nood vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een geschenk.

Artikel 4: Online bestellingen

Beschrijving bestelprocedure: De weldoener kan naar het tabblad ‘Winkel’ gaan. De weldoener kan daar het gewenste geschenk kiezen, alsook het aantal stuks. De weldoener vindt informatie bij elk geschenk. Eens de weldoener zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘In winkelmand’ naar het winkelmandje gegaan worden.

Eens in het winkelmandje, ziet de weldoener wat er zonet werd toegevoegd. De weldoener heeft de keuze om de bestelde geschenken te komen afhalen op het secretariaat van Kerk in Nood vzw. Deze reservatie gebeurt zonder bijkomende kosten en blijft 15 werkdagen beschikbaar. Indien de weldoener kiest om een leveringsadres in te voeren, worden bijkomende verzendingskosten aangerekend. De weldoener moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en de levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door bpost. Verzendingskosten worden later bijgerekend aan de hand van het tarief van bpost. Alles staat samen vermeld op de bij de zending gevoegde kostennota. Betaling van deze kostennota, wordt verwacht binnen de 30 kalenderdagen op het vermelde rekeningnummer en met vermelding van omschrijving.
Indien gewenst kan de weldoener nog een extra opmerking of mededeling onderaan op het bestelformulier plaatsen.

De weldoener kan de algemene voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De weldoener kan nu op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode kader. De weldoener dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De weldoener ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Kerk in Nood vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de weldoener met betrekking tot bestellingen waarbij de weldoener betrokken is.

Artikel 5a: Uitvoering van de overeenkomst indien geopteerd wordt voor verzending naar aangeduid adres

Eens het order werd aangemaakt door de weldoener, wordt Kerk in Nood vzw hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport.

Van zodra het order verzonden is, ontvangt de weldoener de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. De leveringstermijn is afhankelijk van bpost. Wij werken samen met bpost en bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 werkdagen.
De verzendkosten worden vermeld op de bijgevoegde kostennota die terug te vinden is in het pakket.
De weldoener heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen en wordt verzocht om zo snel mogelijk de levering te betalen.

Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Kerk in Nood vzw bij bpost zijn geen verantwoordelijkheid van Kerk in Nood vzw.

Kerk in Nood vzw doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een geschenk of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de weldoener onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Kerk in Nood vzw.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de weldoener zodra hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de weldoener bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de weldoener de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kerk in Nood vzw was geboden.

Artikel 5b: Uitvoering van de overeenkomst indien geopteerd wordt voor afhaling bij Kerk in Nood vzw

Eens het order werd aangemaakt door de weldoener, wordt Kerk in Nood vzw hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor afhaling.
Van zodra het order klaar is voor afhaling, ontvangt de weldoener de melding via mail dat zijn/haar order klaar staat voor afhaling.
Samen met het af te halen pakket, ontvangt de weldoener een overzicht van de tegenwaarde van de afgehaalde geschenken. De weldoener wordt verwacht deze ofwel cash ofwel per bankoverschrijving te vereffenen binnen de 30 kalenderdagen.

Kerk in Nood vzw doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een geschenk of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de weldoener onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Kerk in Nood vzw.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De bestelde geschenken blijven tot op het moment van gehele betaling door de weldoener, de exclusieve eigendom van Kerk in Nood vzw. De weldoener verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kerk in Nood vzw te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde geschenken beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor weldoeners die in hun hoedanigheid van consument geschenken online bestellen bij Kerk in Nood vzw.
De weldoener heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de weldoener of een door de weldoener aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de weldoener Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven, info@kerkinnood.be, +32 16 39 50 50 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de weldoener zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De weldoener moet de geschenken onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kerk in Nood vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven. De weldoener is op tijd als hij de geschenken terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de geschenken komen voor rekening van de weldoener.

Indien de teruggestuurde geschenken op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt Kerk in Nood vzw het recht om de weldoener aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de geschenken die het gevolg is van het gebruik van de geschenken door de weldoener dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de geschenken vast te stellen. Enkel geschenken die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en kostennota kunnen worden teruggenomen.

Indien de weldoener de overeenkomst herroept, zal Kerk in Nood vzw alle tot op dat moment van de weldoener ontvangen betalingen m.b.t. deze levering, inclusief de standaard leveringskosten, aan de weldoener terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kerk in Nood vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de weldoener om de overeenkomst te herroepen. Kerk in Nood vzw kan wachten met de terugbetaling totdat zij alle geschenken heeft teruggekregen en de toestand ervan heeft kunnen nagaan.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de weldoener voor een andere wijze van levering dan de door Kerk in Nood vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Kerk in Nood vzw betaalt de weldoener terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de weldoener de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de weldoener uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de weldoener voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als geschenken uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de weldoener een kostennota kunnen voorleggen. Weldoeners wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor geschenken die online werden besteld en bij de weldoener thuis zijn afgeleverd, dient de weldoener contact op te nemen met Kerk in Nood vzw en het geschenk op zijn kosten terug te bezorgen aan Kerk in Nood vzw.

Bij vaststelling van een gebrek moet de weldoener Kerk in Nood vzw zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de weldoener te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het geschenk in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het geschenk, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van bestelling, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de weldoener.

Artikel 9: Bereikbaarheid

Kerk in Nood vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)16 39 50 50, via e-mail op info@kerkinnood.be of per post op het volgende adres:
Abdij van Park 5, 3001 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kerk in Nood vzw beschikt, is de weldoener ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de weldoener van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per bestelling. Onverminderd het voorgaande behoudt Kerk in Nood vzw het recht de niet (volledig) betaalde geschenken terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Kerk in Nood vzw respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, enz.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
Door gebruik te maken van deze bestelprocedure, gaat u tevens akkoord met het feit dat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven, info@kerkinnood.be.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven, info@kerkinnood.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Kerk in Nood vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons contacteren op info@kerkinnood.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden first party cookies gebruikt door de bezochte website zelf en die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. Dat zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven via een balk onderaan de website, met verwijzing naar het privacy beleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – Niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kerk in Nood vzw om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen eventueel worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De weldoener aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de weldoener een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement LEUVEN bevoegd.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid