Sri Lanka: “Fundamentalisten zien het christendom als een bedreiging”

FacebookTwitterGoogle+

29 november 2017 Leuven – Bisschop Noel Emmanuel van het bisdom Trincomalee, in het oosten van Sri Lanka, heeft een bezoek gebracht aan het internationale hoofdkantoor van de pauselijke stichting Kerk in Nood in Duitsland. In mei 2009 was officieel het einde afgekondigd van een burgeroorlog die Sri Lanka 25 jaar lang in zijn greep had gehouden. Rebellerende Tamilseparatisten, voor het overgrote deel hindoes, hadden het onderspit gedolven tegen het regeringsleger van de eilandstaat dat de Singalese en overwegend boeddhistische meerderheid vertegenwoordigt. De Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) eisten een grotere politieke autonomie in de oostelijke en noordelijke provincies, waar de meerderheid van de Tamilbevolking woont. In een gesprek met Esther Gaitan-Fuertes deed bisschop Emmanuel zijn beklag over het gebrek aan interesse vanwege de regering van Sri Lanka om zich na een decennialange burgeroorlog in te zetten voor verzoening. Hij gaf eveneens uiting aan zijn bezorgdheid over de vijandige houding van de fundamentalisten tegenover christenen en andere minderheden.

Kerk in Nood: Hoe is de situatie tegenwoordig voor de mensen in Sri Lanka?

Bisschop Noel Emmanuel: Sri Lanka kampt met economische moeilijkheden. Toerisme is de voornaamste bron van inkomsten voor het land. Vooral onder de jongeren is er een hoog werkloosheidspercentage. Jongeren die net afgestudeerd zijn aan de universiteiten en hogescholen protesteren omdat de vooruitzichten op werk bijzonder slecht zijn. In het verleden kende Sri Lanka een hoog emigratiepercentage, maar dat is intussen wel gedaald. Een van de redenen daarvoor is het feit dat migranten uit Sri Lanka, in het bijzonder vrouwen, die in het buitenland werkten enorm slechte ervaringen hebben opgedaan. Bovendien waren de kinderen die de ouders in het land hadden achtergelaten, vooral wanneer ook de moeders naar het buitenland waren getrokken, vaak het slachtoffer van pesterijen en zelfs van misbruik.

Uw bisdom bevindt zich in het oostelijk deel van het land, waar de meerderheid van de bevolking Tamil is. Hoe is de specifieke situatie daar?

In de oostelijke regio is er een zeer hoge werkloosheid. Daarnaast hebben we nog altijd te maken met het onopgeloste probleem van de intern ontheemden. Na de beëindiging van de oorlog werd het bezette land niet aan de eigenaars teruggegeven. De militairen weigeren dit te doen omdat ze dit land economisch exploiteren en er hotels, restaurants enz. werden op gebouwd. De nieuwe president slaagde er echter wel in om – soms zelfs tegen de wil van de militairen – omvangrijke reïntegratie- en hervestigingsmaatregelen door te voeren.

Het oostelijk deel van Sri Lanka bestaat uit 3 districten, die tot in juli 2012 één enkel bisdom vormden, dat toen echter in tweeën werd gesplitst: het bisdom Batticaloa omvat de districten Batticaloa en Ampara, waar de meerderheid van de gelovigen Tamils zijn, terwijl het bisdom Trincomalee bevoegd is voor het gelijknamige district, waar er zowel Singalese als Tamilgelovigen wonen.

Heeft er na de vele jaren burgeroorlog een verzoeningsproces plaatsgevonden in Sri Lanka?

Eigenlijk heeft er na de oorlog geen ernstig verzoeningsproces plaatsgevonden want de overwinnaars van de burgeroorlog zagen er de noodzaak niet van in. Ze hadden de overwinning behaald en alles was nu onder hun controle – en dat was het dan. Ze beschouwen Sri Lanka als een boeddhistische Singalese natie en hebben geen enkele interesse voor een verzoening met andere bevolkingsgroepen. Na een dergelijk lange oorlog wilden ze niet nog eens iets vergelijkbaars meemaken. De overlevende leden van de LTTE werden gedwongen om een rehabilitatieprogramma te volgen, er wordt permanent toezicht op hen uitgeoefend en ze moeten zich van tijd tot tijd bij de autoriteiten melden. Tegenwoordig hebben ze een politieke groepering opgericht om hun rechten tegenover de regering te verdedigen.

Anderzijds is er ook nog altijd het probleem van de intern ontheemden van wie het land door de militairen werd bezet. Om die reden protesteren mensen nog altijd tegen de regering en tegen de militairen. Na de regeringswissel in 2015 hadden we wat meer hoop gekregen, maar door het corrupte systeem kon ook de nieuwe president geen veranderingen in de situatie tot stand brengen.

Welke is de positie van de Kerk in deze politieke context?

De Kerk onderhoudt goede relaties met de regering. Er is zelfs een katholieke minister voor christelijke aangelegenheden die we af en toe ontmoeten om samen onze problemen en onze zorgen te bespreken. Aangezien bij die ontmoetingen ook regeringsvertegenwoordigers aanwezig zijn, is het bijzonder gemakkelijk om beslissingen te nemen. De minister voor christelijke aangelegenheden ontmoet de bisschoppen tijdens de Bisschoppenconferentie. We worden dus eigenlijk wel relatief goed ondersteund.

Aan de ene kant zijn er een aantal regeringsleden die van een zeer positieve houding getuigen, maar aan de andere kant is er ook het probleem van de boeddhistische fundamentalisten, die van mening zijn dat Sri Lanka een zuiver boeddhistische natie moet zijn. Ze proberen de gebieden in het noorden en het oosten, waar de meerderheid van de bevolking Tamil is, te koloniseren en er zodoende voor te zorgen dat er in die regio’s ook Singalezen wonen.

Zijn die boeddhistische fundamentalisten bijzonder agressief tegenover christenen?

De fundamentalisten zien het christendom als een bedreiging omdat er onder de christenen leden van beide etnische groepen (Tamils en Singalezen) zijn, terwijl de moslims en de hindoes Tamils zijn en de boeddhisten Singalezen.

In het noorden proberen die fundamentalisten de Tamilcultuur en –tradities te vernietigen door alcohol, drugs en zelfs prostitutie binnen te brengen om de jongeren te destabiliseren. De scholieren, zowel jongens als meisjes, in het noorden behaalden op school de beste cijfers van het hele land. Ondertussen zijn hun schoolprestaties echter slechter geworden. De fundamentalisten worden door de regering zelfs economisch gesteund: na wat er met de terroristische beweging van de LTTE is gebeurd, wil men geen regio’s meer waar de bevolking voor 100 % uit Tamilhindoes bestaat. Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, wordt de vestiging van moslims en Singalezen in het noorden en het oosten ondersteund. Dit gebeurt ook in mijn bisdom: de regering oefent druk uit op de lokale overheid om geen land meer toe te wijzen aan Tamils, maar in plaats daarvan aan Singalezen uit het zuiden.

Hoe is de situatie van de Kerk tegenwoordig in Trincomalee?

Wij hebben in totaal 15 gemeenschappen waarin de gelovigen door 36 inheemse priesters en 10 religieuze congregaties worden begeleid. Missionarissen hebben we niet meer. Onder de katholieken vormen de Singalezen een minderheid: er zijn maar in 3 parochies Singalese gemeenschappen aanwezig.

Bij de benoeming van priesters moeten we er rekening mee houden in welke gemeenschap ze hun dienst zullen verrichten. In de drie eerder genoemde gemeenschappen moet de priester zowel Singalees als Tamil kunnen spreken. De Heilige Missen worden ofwel in de twee talen ofwel in een van de twee talen opgedragen, al naargelang het aantal gelovigen dat elke misviering bijwoont. Heel algemeen gezegd, wordt het bisdom met een lastige financiële situatie geconfronteerd. Beschadigde kerken moeten worden gerepareerd, nieuwe kerken moeten worden opgetrokken, er moeten nieuwe geloofsgemeenschappen worden opgericht, en voor dat alles beschikken wij slechts over zeer beperkte middelen.

Welke zijn de grootste uitdagingen in uw bisdom?

Onze allergrootste uitdaging is het onderwijs. De katholieken vormen een minderheid. De islamitische en hindoeïstische Tamils zijn echter verantwoordelijk voor het onderwijs, zodat de goede leerkrachten aan de islamitische en hindoeïstische scholen worden toegewezen. Er zijn 8 katholieke staatsscholen waar ook religieus personeel werkt. Ik heb een forum met alle directeurs van katholieke scholen in het leven geroepen. Wij ontmoeten elkaar regelmatig om van gedachten te wisselen over onze problemen en over mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld klassen met bijkomende lessen voor christelijke scholieren en seminaries ter ondersteuning van katholieke scholen.

Een andere uitdaging, voornamelijk in een meer afgelegen gemeenschap, die meer Singalezen telt, wordt gevormd door twee fundamentalistische boeddhistische monniken. Vele families zijn gemengd en tellen zowel katholieke als boeddhistische familieleden. Ze worden dan door die monniken uitgenodigd om naar hun tempel te komen en krijgen allerlei goederen als geschenk in een poging om die mensen voor hun zaak te winnen. Die monniken krijgen ook de steun van eveneens boeddhistische legerofficieren.

Een verdere ontwikkeling, rehabilitatie en verzoening zullen niet mogelijk zijn zolang als Sri Lanka die houding blijft aannemen. De katholieke Kerk zet zich echter te allen tijde in voor de totstandbrenging van verzoening en vrede.

In de afgelopen jaren heeft Kerk in Nood het bisdom Trincomalee ondersteund voor de voltooiing van een catechetisch centrum, de aanschaffing van een nieuw voertuig voor pastorale activiteiten en de opleiding en vorming van catechisten, zowel Tamils als Singalezen. In opdracht van de Kerk in Sri Lanka richtte bisschop Noel Emmanuel een welgemeend woord van dank tot alle vrienden en weldoeners van Kerk in Nood. “Wij zijn zeer dankbaar voor de ondersteuning door Kerk in Nood en voor uw gebeden voor de inwoners van Sri Lanka tijdens onze jarenlange burgeroorlog”, zei hij. “De ondersteuning door Kerk in Nood betekent een aanzienlijke hulp voor ons bisdom… Wij bidden voor u, want hoewel u ons niet persoonlijk kent, ondersteunt u ons toch bereidwillig en daadkrachtig, zowel financieel als door uw gebeden. Heel erg bedankt en moge God u zegenen.”  

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation