Sierra Leone: Leerboeken voor het “Klein Seminarie” van het bisdom Makeni

07/02/2018 Leuven – Sierra Leone slaagt er maar amper in om een oplossing te vinden voor de aanhoudende crisis die het land teistert. Tot op vandaag zijn de gevolgen van de burgeroorlog (van 1991 tot 2002) pijnlijk zichtbaar en voelbaar. Tijdens die burgeroorlog was de helft van de bevolking op de vlucht geslagen en kwamen duizenden mensen om het leven. Ook nu nog ziet men mensen van wie de rebellen van het “Revolutionary United Front” een hand of een arm hebben afgehakt. Talrijke kinderen zijn geboren nadat vrouwen en meisjes waren verkracht en dolen doelloos en zonder enige bescherming rond. Mensen werden verdreven, ontelbare scholen werden vernield. Armoede, werkloosheid en corruptie zijn kenmerkend voor de dagelijkse realiteit in dit West-Afrikaanse land, dat een van de armste ter wereld is. Daarbij komt nog het feit dat er zich hier altijd opnieuw ernstige natuurrampen voordoen, zonder de uitbraak van de  rampzalige ebola-epidemie in 2014 te vergeten.

Hoewel ongeveer 70 procent van de bevolking van Sierra Leone moslims zijn, staat de Katholieke Kerk heel hoog in aanzien, vooral omdat ze talrijke scholen runt en de mensen onbaatzuchtig helpt, ongeacht het geloof dat ze belijden. Die hulp is echt dringend noodzakelijk. Niettemin is de Kerk in Sierra Leone zich er terdege van bewust dat ze de spirituele en religieuze dimensie niet mag verwaarlozen. Om die reden drijft ze haar inspanningen op om roepingen aan te moedigen en de toekomstige priesters degelijk op te leiden.

In het bisdom Makeni, dat zich over een immens gebied van 36.000 vierkante kilometer uitstrekt, maar slechts 25 parochies telt, runt de katholieke Kerk een zogenaamd “klein Seminarie”, met andere woorden het voorstadium van het priesterseminarie. Hier lopen jongeren school die zich tot het priesterschap geroepen voelen. Naast de schoolse opleiding worden ze ook op het spirituele leven voorbereid. Daartoe behoren de dagelijkse Heilige Mis, het getijdengebed, het persoonlijke gebed en de spirituele begeleiding. Elke maand wordt er een bezinningsdag georganiseerd en na afloop van elk semester nemen de jongeren deel aan geestelijke oefeningen tijdens een retraite “De spirituele vorming vormt de kern van de opleiding“, zegt de rector van het seminarie, pater Peter S. Kanu. Bovendien wordt ook aandacht besteed aan psychologische en sociaal-culturele aspecten, want de priesteropleiding moet betrekking hebben op de mens in zijn totaliteit. “Onze toekomstige priesters worden opgeleid om hun dienst zowel voor de lokale Kerk als voor de Wereldkerk te vervullen”, vult hij aan.

Vele van de 40 priesters die het bisdom tegenwoordig telt, hebben als jongere het klein Seminarie bezocht en het is verheugend vast te stellen dat er in Makeni elk jaar een of zelfs meerdere priesterroepingen zijn. Dit is het resultaat van een versterking van het roepingenpastoraal. “Wij spenderen er een zekere tijd aan om in scholen en parochies over roepingen te gaan spreken. Wij zijn van oordeel dat dit initiatief en deze inzet in de harten van de jongeren de wens doet ontvlammen om hun leven aan God te schenken”, verzekert de rector.

Nu heerst er echter een wereldwijde crisis en die heeft ook een nadelige uitwerking op het seminarie in dit straatarme land. De prijzen stijgen nagenoeg elke dag en het is moeilijk om in de behoeften van het seminarie te voorzien. Er is vooral nood aan leerboeken en aan Bijbels. Wij zouden het seminarie dan ook met 2.650 euro willen helpen om de noodzakelijke boeken aan te kopen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 147-49-07 Sierra Leone

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid