Papoea-Nieuw-Guinea Succesverhaal : De 26 priesters van het bisdom Wabag bedanken u voor de misintenties

FacebookTwitterGoogle+

07/02/2018 Leuven – De 26 priesters van het bisdom Wabag zijn heel dankbaar voor de 2.025 misintenties van onze weldoeners. Bisschop Arnold Orowae had ons om hulp verzocht, want het bisdom is arm en de priesters moeten naast hun priesterlijke dienst ook nog landbouwactiviteiten uitvoeren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarbij komt nog dat ze instaan voor enorm uitgestrekte parochies met talrijke kapellen in buitenposten die in een moeilijk toegankelijk en bergachtig gebied gelegen zijn. Ze moeten grote afstanden afleggen op wegen die vaak amper berijdbaar zijn. Desondanks nemen ze onvermoeibaar de zorg op zich voor de 75.000 gelovigen die het bisdom telt. Ze bezoeken zieken, geven advies aan en begeleiden gezinnen, bezoeken de buitenposten om de sacramenten toe te dienen, geven godsdienstonderricht en dragen de Heilige Mis op in scholen, organiseren bezinningsdagen voor jongeren, kinderen en misdienaars, evenals voor catechisten. Sinds het Jaar van de Barmhartigheid is ook het aantal mensen gestegen dat het sacrament van de vergeving wil ontvangen. Daardoor besteden de priesters ook veel tijd aan het horen van de biecht. Ook wordt op vele plaatsen de eucharistische aanbidding door steeds meer mensen bijgewoond. De religieuze feestdagen worden bijzonder uitbundig gevierd. Zo wordt het patroonsfeest van elke parochie voorbereid met een noveen. In de rozenkransmaand oktober worden er processies gehouden in alle dorpen waar er zich een kapel bevindt. De priesters zijn dus onophoudelijk onderweg.

De misintenties van onze weldoeners zijn voor hen een grote hulp. Hoewel voor een Heilige Mis niet kan worden “betaald”, is er in de Kerk een lange traditie om priesters een gift te overhandigen wanneer ze een Heilige Mis opdragen voor een welbepaalde intentie, bijvoorbeeld voor een overledene. Dit is geen “vergoeding” maar een teken van liefde en dankbaarheid vanwege de gelovigen. Bisschop Orowae schrijft ons: “Al mijn priesters zijn heel gelukkig met de misintenties die ze ontvangen hebben en ze vieren de Heilige Mis met vreugde voor de intenties van de personen die deze gegeven hebben.“  De misintenties komen niet alleen ten goede aan de betreffende priester om hem te helpen in zijn levensonderhoud te voorzien, maar ze helpen hem tevens om aan een aantal noden en behoeften van zijn parochie te beantwoorden. Zo kan hij met dit geld bijvoorbeeld hosties en miswijn kopen of ervoor zorgen dat de kapellen in de afgelegen dorpen waardiger worden uitgerust of beter worden onderhouden.

Een hartelijk “Moge God het u lonen“ voor iedereen die hierbij geholpen heeft!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 512-04-masses Papoea-Nieuw-Guinea

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *