Ethiopië: Pastorale hulpverlening in een onderontwikkelde streek

FacebookTwitterGoogle+

De Borana wonen in het zuiden van Ethiopië, in de grensstreek met Kenia. Hier staat de katholieke Kerk nog in haar kinderschoenen, want pas 45 jaar geleden kwamen voor het eerst katholieke missionarissen naar die regio. Inmiddels hebben de spiritijnen, die in die streek actief zijn, drie parochies gesticht en verscheidene scholen opgericht.

De inwoners die tot de etnische groep van de Borana behoren, zijn nomaden. Een deel van hen is ondertussen weliswaar sedentair geworden, nadat de missionarissen waterputten hadden geboord waarrond de mensen zich hebben gevestigd, maar nog altijd trekken velen met hun kudden runderen rond op zoek naar weidegronden.

De streek is echter bijzonder droog en dus is water een kwestie van leven of dood. Daarom breken er af en toe conflicten uit met de leden van andere stammen, wanneer het water of de graasmogelijkheden schaars worden en een stam zijn vee op het gebied van een andere stam laat grazen. Sinds de aanwezigheid van de katholieke Kerk in het gebied is het aantal gevechten tussen stammen echter wel afgenomen. In het verleden gold er een ongeschreven wet dat een man dapper moest zijn. Wanneer iemand een wapen trok, moet ook hij zijn geweer gebruiken. Het was met andere woorden “Hij of ik”. Ondertussen is daar verandering in gekomen, want de christelijke stamleden roepen er onmiddellijk toe op om vrede te sluiten.

Ook voor de vrouwen is het leven dankzij de aanwezigheid van de Kerk in positieve zin veranderd. Volgens de traditie van de Borana “huwt” een meisje niet, maar wordt het “uitgehuwelijk”. Bij de huwelijksceremonie werd niet gevraagd of het meisje ermee akkoord ging. Er was niet het minste bewustzijn van de waardigheid van de vrouw. Indien een meisje voor het huwelijk zwanger werd, werd het gewoon aan een vijandige stam verkocht. De katholieke Kerk leert de mensen echter dat man en vrouw in het aanschijn van God evenveel waard zijn. Ook de interesse voor het onderwijs neemt toe. De Kerk brengt de ouders het bewustzijn bij dat een schoolse opleiding ook voor meisjes belangrijk is. De spiritijnen hebben verscheidene scholen geopend in de regio. In het begin stonden de ouders daar wantrouwig tegenover. Maar uiteindelijk zagen ze in dat onderwijs en vorming hen helpt om hun levensomstandigheden te verbeteren en hun rechten te verdedigen. Bovendien kunnen ze hun geloof verdiepen als ze de Bijbel en religieuze geschriften kunnen lezen.

Er is een grote interesse voor het christelijk geloof, vooral onder de kinderen en de jongeren. De spiritijnen zouden vooral hun werk met de jeugd nog verder willen versterken. Zo organiseren ze bijvoorbeeld ontmoetingen met jongeren van andere stammen. In dit bijzonder afgelegen gebied komt het normaal gezien maar zelden voor dat de jeugd van gedachten kan wisselen met de jongeren van ander stammen. In een land met zoveel verschillende volkeren als Ethiopië, waar meer dan 80 etnische groepen samenleven, die allemaal een andere taal spreken en tot verschillende religieuze groepen behoren, is dit een bijzonder belangrijke ervaring. Het komt immers vrij vaak voor dat jonge mensen uit afgelegen en onderontwikkelde gebieden naar andere streken of naar de steden trekken. Ze worden dan met enorme problemen geconfronteerd  in situaties die hen totaal vreemd zijn.

Belangrijk is echter ook dat de volwassenen op hun geloofsweg  degelijk worden begeleid. Velen die zich laten dopen, zijn op dat moment al gehuwd volgens de traditionele gebruiken. Wanneer ze het christendom als hun geloof aanvaarden, worden ze op een kerkelijk huwelijk voorbereid zodat ze hun huwelijk volgens de christelijke waarden beleven. Het is duidelijk te zien dat het aantal gelovigen dat de Heilige Mis bijwoont en de communie ontvangt door die huwelijksprogramma’s sterk toeneemt. Daarnaast moeten de zieken en de personen met een handicap die niet naar de kerk kunnen komen, vaker thuis worden bezocht en begeleid. Daarbij moeten ze de gelegenheid krijgen om de heilige communie of de ziekenzalving (het heilig oliesel) te ontvangen.

De spiritijnen zouden er ook willen voor zorgen dat de catechisten die de mensen in de dorpen het geloof bijbrengen en hen begeleiden beter worden opgeleid werden. Het is namelijk van groot belang dat ze de Heilige Schrift en de leer van de Kerk goed kennen om de mensen tot geloof te brengen en hen te helpen om hun geloofsleven te verdiepen.

We hebben 4.800 euro beloofd om het pastorale werk van de spiritijnen in dit gebied te versterken en te ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 118-04-49 Ethiopië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation