President van Kerk in Nood: “Een nieuwe mijlpaal in de dialoog tussen katholieken en orthodoxen”

16/02/2018 Leuven: Op de tweede verjaardag van het historische onderhoud tussen paus Franciscus en patriarch Kirill van Moskou, vond er op maandag 12 februari in Wenen een ontmoeting plaats tussen de president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, Kurt kardinaal Koch, en metropoliet Hilarion van Volokolamsk die tegelijk ook aan het hoofd staat van het departement buitenlandse betrekkingen van het patriarchaat van Moskou. De pauselijke stichting Kerk in Nood, die zich al 25 jaar lang inzet voor de dialoog tussen de katholieke en de Russisch-orthodoxe Kerk, was hierbij vertegenwoordigd door een delegatie en stelde bij die gelegenheid een document voor over de omvang  van de schade aan christelijke gebouwen en het aantal slachtoffers onder de christenen in Syrië die dankzij een samenwerking tussen katholieken en orthodoxen tot stand is gekomen.

Wenen 14.02.2018 – Als een “nieuwe mijlpaal” in de dialoog tussen de rooms-katholieke en de Russisch-orthodoxe Kerk beschrijft Johannes baron Heereman, de uitvoerende president van de pauselijke stichting “Kerk in Nood”, de ontmoeting tussen kardinaal Koch en metropoliet Hilarion in Wenen. Die vond plaats op de tweede verjaardag van het historische onderhoud tussen paus Franciscus en patriarch Kirill van Moskou. Kerk in Nood was op de ontmoeting in Wenen vertegenwoordigd door een delegatie. Het centrale thema van de gesprekken was de situatie van de christenen in het Midden-Oosten en er werd dieper ingegaan op het gezamenlijk antwoord van de katholieke en de orthodoxe Kerk op de christenvervolging in die regio en in andere delen van de wereld.

Kerk in Nood zet zich al meer dan een kwarteeuw lang in voor de dialoog tussen de katholieke en de Russisch- orthodoxe Kerk. “Voor ons is deze verjaardag geen feest naar aanleiding van een historische gebeurtenis, maar een stap op de weg naar een gezamenlijke toekomst”, aldus de commentaar van Johannes Heereman.  Hij was zeer onder de indruk van het feit dat zowel metropoliet Hilarion als kardinaal Koch hadden uiteengezet dat christenen tegenwoordig niet worden vervolgd  omdat ze een bepaalde geloofsovertuiging belijden, “maar gewoonweg omdat ze christen zijn. Wat dit gemeenschappelijk leed betreft, zijn de Kerken niet gescheiden.“ Kardinaal Koch benadrukte dat de eenheid van de Kerk in de heiligen al verwezenlijkt was. De kardinaal had het over het “alarmerende verschijnsel” dat christenen het Midden-Oosten verlaten. Daarom is het van essentieel belang om de christenen te helpen in hun vaderland te blijven.

Christenen helpen om in hun vaderland te blijven

Johannes baron Heereman

“Dit is ook de uitgesproken bedoeling van Kerk in Nood“, legde Heereman uit. De kardinaal had in zijn toespraak nadrukkelijk op de hulp gewezen die Kerk in Nood in het Midden-Oosten biedt: in Irak hielp Kerk in Nood tussen 2011 en 2017 met een steun van 35,7 miljoen euro, in Syrië met een totaal bedrag van meer dan 21 miljoen euro.  Metropoliet Hilarion benadrukte dat de Russisch-Orthodoxe Kerk in de afgelopen eeuw zelf het slachtoffer van vervolging was geweest en nu in samenwerking met de katholieke Kerk christenen wilde helpen die worden vervolgd. De metropoliet beschouwt de christenvervolging als “belangrijkste uitdaging” waarmee de Kerken in deze tijd worden geconfronteerd.

Metropoliet Hilarion had woorden van lof voor de efficiënte samenwerking tussen beide Kerken op dit gebied. Dit heeft ertoe bijgedragen om ervoor te zorgen dat de huidige vervolging van christenen meer en sterker dan ooit tevoren aan bod komt in de media en dat naar aanleiding van de ontmoeting tussen de paus en de patriarch voor het eerst het woord “genocide“ in de mond werd genomen om het leed aan te duiden dat de christenen in het Midden-Oosten wordt aangedaan.

Op de conferentie werden ook nieuwe wegen voorgesteld die Kerk in Nood voor de samenwerking  met de Russisch-orthodoxe Kerk bewandelt.  Geïnspireerd door de verklaring die twee jaar geleden door paus Franciscus en patriarch Kirill samen werd ondertekend, werd een werkgroep opgericht. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de Katholieke en van de Russisch-orthodoxe Kerk, maar er maken ook deskundigen van de internationale hulporganisatie Kerk in Nood deel van uit. In Wenen trad die oecumenische werkgroep nu voor het eerst officieel naar buiten.

“De samenwerking heeft enerzijds betrekking op de hulp voor de christenen in het Midden-Oosten en anderzijds op het engagement voor de gemeenschappelijke christelijke waarden, in het bijzonder de bescherming van het menselijk leven en van het traditionele christelijke gezin – twee acute problemen waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd“, aldus Peter Humeniuk, de verantwoordelijke van Kerk in Nood voor Rusland. Beide Kerken zijn het op deze punten met elkaar eens: “Vele initiatieven getuigen van de vruchtbaarheid van deze activiteit.“  President Heereman van Kerk in Nood stelde in Wenen het werk van de oecumenische groep voor en had het over “een hoopvol teken van de intensivering en stabilisering van de samenwerking “.

Nog een resultaat van die samenwerking is een door Kerk in Nood uitgegeven brochure die in Wenen werd voorgesteld. Daarin wordt enerzijds een beeld geschetst van de  hulp die Kerk in Nood aan Syrië biedt en anderzijds een eerste overzicht gegeven van de religieuze gebouwen die in Syrië door de oorlog werden vernield. Zowel kardinaal Koch als metropoliet Hilarion, die elk een voorwoord voor deze publicatie hebben geschreven, spraken hun dank uit voor het initiatief van Kerk in Nood. Aan die documentatie hebben alle plaatselijke christelijke Kerken meegewerkt. Daarnaast geeft de brochure ook informatie over het aantal ontvoerde en vermoorde christenen en over de vernielde  christelijke privéwoningen. Volgens president Heerman van Kerk in Nood bestaat de bijzonderheid van deze uitgave erin dat ze “het resultaat is van de samenwerking tussen katholieken, orthodoxen en Kerk in Nood. In die gemeenschappelijke bezorgdheid over de toekomst van het christendom in het Midden-Oosten wordt de oecumene van de martelaren werkelijkheid.“

Deze brochure maakt deel uit van een grootscheeps onderzoek dat in Syrië de door de oorlog veroorzaakte schade aan kerkelijke gebouwen van alle geloofsovertuigingen in de regio documenteert. Die documentatie zal verder worden aangevuld en vervolledigd om op die manier de heropbouw voor te bereiden.

Door Eva-Maria Kolmann

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid