Peru: De levensomstandigheden verbeteren

FacebookTwitterGoogle+

4 december 2017 Leuven – In Peru geniet de evangelisatie van de voorsteden prioriteit, aldus Marco Mencaglia, de verantwoordelijke voor het land bij de pauselijke stichting Kerk in Nood.

Interview van Amélie Berthelin – de La Hougue naar aanleiding van het aanstaande pausbezoek dat voor januari 2018 is gepland:

Hoe kan men het gezicht van de Kerk in Peru vandaag de dag beschrijven?

Marco Mencaglia: Om de omstandigheden te beschrijven waarin de Kerk in Peru tegenwoordig werkt, moet de enorme geografische verscheidenheid van het land in aanmerking worden genomen. Peru heeft immers zowel stedelijke gebieden als bergachtige regio’s en uitgestrekte wouden. Wellicht moet de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan de uitdaging om eenheid tot stand te brengen. De Peruviaanse Kerk bevindt zich nog altijd in het opbouwstadium en in verscheidene bisdommen heeft de lokale clerus de volledige verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg nog niet op zich genomen. 47 procent van de bisschoppen zijn uit het buitenland afkomstig en 57 procent van hen zijn lid van een religieuze congregatie. In Zuid-Amerika kent alleen Bolivia een vergelijkbare situatie. Er worden echt positieve ervaringen opgedaan met de evangelisatie in moeilijke omgevingen. Afgezien van de enorme rijkdom van een bijzonder levendig religieus gevoel, blijven de twee grootste uitdagingen voor de Kerk in Peru de versterking van de roepingenpastoraal en de ontwikkeling van een doorleefd geloof.

Op welk domein engageert de Kerk zich tegenwoordig het meest?

Er wordt een overduidelijke prioriteit gegeven aan de evangelisatie in de voorsteden van de grote metropolen. Miljoenen burgers verlaten de bergregio’s en trekken naar de grootsteden Lima en Arequipa, die zich onophoudelijk verder uitdeinen. Dat fenomeen wordt in beperktere mate ook in alle regionale hoofdsteden vastgesteld. De Kerk wordt ertoe opgeroepen om zich niet alleen met de ergste sociale wantoestanden bezig te houden. Ze moet er ook voor zorgen dat families die uit verschillende delen van het land afkomstig zijn en wegens hun arbeidsomstandigheden vaak geen tijd hebben om elkaar te leren kennen een gemeenschap vormen.

In de andere randgebieden van het land, in de verst afgelegen dorpen op 4.000 meter hoogte of midden in het Amazonegebied, blijft de dienst van de Kerk van essentieel belang om duizenden kleine gemeenschappen te bereiken. Vaak moet de pastorale dienstverlening van één enkele parochie meer dan vijftig van die kleine gemeenschappen bedienen en het bezoek van een priester of van een zuster is voor de dorpsbewoners een echt evenement.

Peru werd in 2016 aan het Heilige Hart van Jezus en aan het Onbevlekte Hart van Maria toegewijd. Vanwaar die toewijding? Was dit in overeenstemming met de wil van de president? Was het een betekenisvol moment voor het land? Voor de Kerk?

Die toewijding kwam voort uit een initiatief van de president dat hij had genomen tijdens een jaarlijkse ontmoeting van christelijke politici waarop ze van gedachten wisselden over spirituele thema’s. Dit “nationale gebedsontbijt” is een traditie die overgewaaid is uit de Verenigde Staten, een gebeurtenis waarop de president van het land al sinds Eisenhower altijd aanwezig is. President Kuczynski, die verscheidene jaren als wetenschapper in de Verenigde Staten heeft gewerkt, besloot om aan dit evenement in Peru deel te nemen. Hij is de eerste president van ons land die dit doet. Bijgevolg moet die “toewijding” als een individuele verklaring in de context van een politiek discours worden gezien, die niet tijdens een viering of in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de katholieke Kerk heeft plaatsgevonden.

Overigens heeft de politieke partij van de president geen blijk gegeven van een christelijke visie over thema’s als abortus of het homohuwelijk.

De Kerk en sekten: bekleden evangelische christenen een belangrijke plaats in het religieuze landschap van Peru? Vormt dit een “bedreiging” voor de Kerk?

Tijdens mijn reizen in Latijns-Amerika heb ik de indruk gekregen dat het gevoel om tot de katholieke Kerk te behoren altijd sterk was en vaak op een volkse verering van heiligen en op traditionele feesten berustte. In enkele meer afgelegen gebieden was het interessant om vast te stellen dat die tradities erin geslaagd zijn om zich ondanks de uitermate beperkte officiële aanwezigheid van de Kerk eeuwenlang in stand te houden. Tegelijk hebben evangelische sekten vooruitgang geboekt, vooral op plaatsen waar de Kerk haar aanwezigheid niet meer kan zichtbaar kan maken. Dit is overduidelijk het geval in de al eerder genoemde voorsteden, waar de duizelingwekkende bevolkingsaangroei het voor de katholieke Kerk onmogelijk maakt om een permanente aanwezigheid in stand te blijven houden.

De bevolkingstoename is een factor waarmee in Latijns-Amerika altijd rekening moet worden gehouden. Terwijl het behoud van eenzelfde aantal geestelijken en pastorale helpers in Europa als een optimale doelstelling kan worden beschouwd, volstaat dit in Latijns-Amerika niet. In Peru wonen tegenwoordig ongeveer 32 miljoen mensen. In de afgelopen 50 jaar is de bevolking met 170 procent toegenomen. In Frankrijk bedroeg de bevolkingsaangroei in dezelfde periode om en bij de 30 procent.

De grootste uitdaging voor de katholieke Kerk bestaat er daarom in het contact met de gemeenschappen te herstellen, gezinnen en mensen te ontmoeten op plaatsen waar haar aanwezigheid in de loop der tijd verloren is gegaan.

In de laatste jaren heeft Peru een economische groei gekend. Stelt u vast dat de situatie van de Peruvianen er evenredig is op vooruitgegaan?

De economische groei verloopt helemaal niet op dezelfde manier in de diverse regio’s van het land. Die verschillen kunnen worden verklaard door de immense geografische verscheidenheid van Peru en dit leidt tot een constante en aanhoudende interne migratie naar de voorsteden van de grote metropolen. De bevolking trekt vooral vaak weg uit landelijke gebieden en de mensen gaan op zoek naar meer kansen in de belangrijkste steden van de betreffende regio.

De verbetering van de eigen economische omstandigheden betekent echter niet automatisch dat de menselijke ontwikkeling van de bevolking er ook op vooruitgaat. Dit blijkt vooral in de steeds reusachtiger voorsteden van Lima, Arequipa en de andere grote steden van het land. In vele gezinnen laten de ouders hun kinderen thuis alleen achter om de hele dag ver van huis te gaan werken. Die triestige realiteit leidt tot een ongecontroleerde groei van de bendevorming, de drugshandel en de criminaliteit. Net als in verscheidene andere Latijns-Amerikaanse landen overstijgt de kwestie van de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners de zuiver economische aspecten. In die zin kan de Kerk uiteraard een belangrijke bijdrage leveren aan het debat.

In Peru financiert de pauselijke stichting Kerk in Nood met 145.000 euro 20 seminaries met in totaal meer dan 650 kandidaten voor het priesterschap. Op de Altiplano ondersteunt Kerk in Nood onder andere de bouw van een klooster voor de contemplatieve zusters van de orde der trinitariërs (zusters van de orde van de Allerheiligste Drie-eenheid). Na de overstromingen in januari 2017 heeft de pauselijke stichting noodhulp ter beschikking gesteld voor de gezinnen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation