Pakistan: “De christenen zijn een zeer arme gemeenschap. Vaak leven ze in een situatie van semi-slavernij”, aldus aartsbisschop Mgr. Arshad

20/12/2018 Leuven – De voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Pakistan benadrukt dat de interreligieuze dialoog van doorslaggevend belang is voor de vrede in zijn land.

Aartsbisschop Joseph Arshad

Aartsbisschop Joseph Arshad van Islamabad-Rawalpindi is de voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Pakistan. De grote uitdaging waarmee hij wordt geconfronteerd, weerhoudt er hem echter niet van om de armste en meest behoeftige mensen terzijde te staan. Vertegenwoordigers van de pauselijke stichting en katholieke hulporganisatie Kerk in Nood spraken met hem naar aanleiding van een bezoek dat ze samen met hem aan de Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal van Faisalabad brachten. De recente vrijspraak van de wegens godslastering aangeklaagde christelijke moeder Asia Bibi, die tot enkele weken geleden wegkwijnde in de dodencel, versterkt de Kerk eens te meer in haar overtuiging dat interreligieuze dialoog en vrede de enige uitweg zijn in dit door extremisme, corruptie en gewelddadige terreur geteisterde land.

Hoe is de toestand in uw land na de verkiezing van een nieuwe regering en van een nieuwe eerste minister in augustus laatstleden?

De nieuwe premier Imran Khan probeert de zeer ernstige problemen aan te pakken waarmee het land af te rekenen heeft. Het gaat hierbij onder andere om de schepping van arbeidsplaatsen, in het bijzonder voor jonge mensen, om de strijd tegen corruptie en om de aanpak van de problemen veroorzaakt door de snelle bevolkingsgroei. Pakistan telt inmiddels al meer dan 200 miljoen inwoners.

Het motto van de partij van Khan luidde: “Wij zullen de corruptie uitroeien“. Bij de bevolking, die aan den lijve ervaren heeft dat de voor onderwijs en gezondheidszorg bestemde financiële middelen werden verduisterd, heeft die boodschap zijn uitwerking niet gemist. Wij zijn van oordeel dat er nu serieuze mogelijkheden bestaan om het land vooruit te helpen en om de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren.

Hoe ziet de situatie van de Kerk in Pakistan er op dit ogenblik uit?

95% van de bevolking zijn moslims. De rest bestaat uit een aantal minderheden: christenen, hindoes, sikhs en Parsi. Er zijn 1,5 miljoen katholieken in het land. Samen met de vele verschillende andere christelijke geloofsovertuigingen wonen er in Pakistan in totaal zowat 6 miljoen christenen. Ze vormen ongeveer 2% van de bevolking. De christenen zijn een sterk verpauperde gemeenschap. Vele christenen verrichten eenvoudig werk en leven in een soort toestand van half-slavernij. Voor ons ligt de sleutel tot een beter leven in de opleiding. Alleen zo kunnen de levensomstandigheden van de mensen worden verbeterd en kan duidelijk worden gemaakt dat wij, christenen, een volwaardig deel van de samenleving zijn, dat wij dezelfde waardigheid hebben als de anderen en ook geschoolde jobs kunnen uitoefenen. Volgens de wet is onze gemeenschap met slechts 5% vertegenwoordigd in overheidsinstellingen en vaak kunnen we echter niet alle verantwoordelijke taken uitvoeren omwille van een tekort aan mensen met de noodzakelijke kwalificaties.

Hoe zou u het geloofsleven van de christenen in Pakistan beschrijven?

Onze mensen zijn gekenmerkt door een zeer eenvoudig maar tegelijk zeer sterk geloof. Ondanks de problemen met de toegang tot onderwijs en de weinige kansen die hen worden geboden, blijven de mensen trouw aan het Evangelie. De kerken lopen vol. 90% van de christenen wonen de Heilige Mis bij, niet alleen op zondag maar ook op weekdagen. Ik moet er wel op wijzen dat vele mensen niet elke zondag de Heilige Mis kunnen bijwonen omdat wij over onvoldoende priesters en kerken beschikken om iedereen te ontvangen.

Wat weet u over het geval Asia Bibi?

Als katholieke Kerk respecteren wij de wetten van ons land. Wij hebben respect voor justitie. Het Opperste Gerechtshof heeft een beslissing genomen. Het vertegenwoordigt justitie en dus eerbiedigen wij de uitspraak van het Opperste Gerechtshof.

Hebben de christenen te lijden onder het extremisme van enkele islamistische groeperingen?

Ja, uiteraard. Er werden aanslagen op onze kerken gepleegd. De christenen worden ook bedreigd door de blasfemiewet. Vaak wordt die wet gebruikt voor persoonlijke belangen en worden mensen onterecht beschuldigd. Toch zijn er eigenlijk niet echt problemen op voorwaarde dat de overheid de gevallen snel behandelt. Daarom is de interreligieuze dialoog van doorslaggevend belang om met de religieuze leiders, de moellahs, samen te werken. Zo kunnen de campagnes worden gestopt die op basis van valse beschuldigingen worden gevoerd en kunnen de extremisten onder controle worden gehouden. Wanneer we niet tijdig de plaats bereiken waar iemand onterecht werd beschuldigd, neemt het volk soms het recht in eigen handen en brengt de beschuldigden om het leven. Ik heb weet van verscheidene dergelijke gevallen, omdat ik in de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk ben voor gerechtigheid en vrede.

Hoe staat het met de relaties tussen de katholieke Kerk en de andere godsdiensten?

In Pakistan is de interreligieuze dialoog uitermate belangrijk. In dit verband speelt de Kerk een leidinggevende rol. Wij gaan op zoek naar ruimten waar moslims, christenen, hindoes, sikhs, Parsi en andere minderheidsgodsdiensten kunnen samenwerken. De ervaring leert ons dat wij elkaar beter begrijpen wanneer wij ons leven met elkaar delen. Het is echter een langzaam proces. Ik ben van mening dat er ook onder de mensen meer moet worden samengewerkt. Het doel bestaat erin om de vrede te bewerkstelligen en om een halt toe te roepen aan het extremisme.

Hebt u nog een boodschap voor de weldoeners van Kerk in Nood?

Ik zou alle weldoeners willen bedanken die onze gemeenschap helpen. De bisdommen in Pakistan moeten grote inspanningen leveren om aan de financiële middelen te geraken die noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen doen. We beschikken amper over eigen middelen. Daarom kunnen wij de armste mensen zonder die steun eigenlijk haast niet helpen. Wij krijgen namelijk geen andere hulp of ondersteuning van individuen noch van instellingen in Pakistan.

Door Josué Villalón

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid