Oekraïne: “De mensen zoeken God”

FacebookTwitterGoogle+

door Eva-Maria Kolmann

Toen het massieve standbeeld van Lenin in de stad Kharkiv werd vernietigd, vreesde men nog dat het zou omvallen en het door het gewicht de ondergrondse metro zou beschadigen. Maar toen men het beeld afbrak, bleek het uiteindelijk net zo hol te zijn als de beloften van het communisme. Op de plaats waar eens het monument stond, prijkt nu een icoon van de Moeder Gods.

 

 

Jongerenkamp van de Grieks-katholieke Kerk in Oekraïne

Jongerenkamp van de Grieks-katholieke
Kerk in Oekraïne

De 82-jarige Mgr. Lubomyr kardinaal Husar, de voormalige primaat van de Grieks-katholieke Kerk, klaagt erover dat veel mensen nog steeds beïnvloed worden door het Sovjettijdperk. “De ouderen zijn opgeroeid in de Sovjetperiode en het is niet gemakkelijk om hen een andere denkwijze bij te brengen. De Sovjetmentaliteit is nog steeds aanwezig in het politieke en economische leven”, zei hij aan een delegatie van Kerk in Nood die onlangs Oost-Oekraïne bezocht. Daarom is het noodzakelijk, zei hij, het Sovjettijdperk grondig te bestuderen, en die studie als basis te gebruiken om “de jongeren duidelijk te maken wat ze mogen doen. Maar we moeten ons ook bezinnen over wat nu het juiste model is want het West-Europese model is ook verre van ideaal. We moeten voorzichtig zijn. Er zit veel goeds in, maar het bevat ook het morele liberalisme.”

“Het is een uitdaging om de juiste weg te vinden die ons vanuit het verleden naar de toekomst leidt. Vele mensen in Oekraïne ervaren een inwendige leegte. Ze zijn op zoek naar God. Bisschoppen, priesters en religieuzen getuigen allen dat het Godsverlangen steeds groter wordt en dat mensen op zoek zijn naar de ware catechese en pastorale zorg.”

 

Sociaal centrum

Het eerste contact met de Kerk bestaat vaak uit de ervaren liefde van een naaste. De armoede in ons land, die al heel groot was, wordt nog aangescherpt door de crisis in het Oosten; steeds meer mensen zijn afhankelijk van gaarkeukens, kledijbedeling en andere vormen van armenhulp. Daarenboven maken we een vluchtelingencrisis mee van gezinnen uit zwaar bevochte streken. Dankzij de hulp van Kerk in Nood heeft de rooms-katholieke bisschop van Kharkiv-Zaporizhia, Mgr. Stanislav Szyrokoradiuk, een sociaal centrum opgericht dat een waaier aan hulpverlening aanbiedt zoals bedeling van kledij, medische zorg, adviesverlening en pastorale zorg. Lees hier meer over de projecten in het bisdom van Mgr. Jan Sobilo.

 

Wonderlijke dingen

Kledijbedeling in Oekraïne

Kledijbedeling in Oekraïne

De rooms-katholieke hulpbisschop, Mgr. Jan Sobilo, is in het bijzonder bezorgd over zij die zich aan de rand van de samenleving bevinden zoals drugs- en alcoholverslaafden. Hij voelt aan dat het niet volstaat om deze mensen te helpen met een homp brood, een kom soep en wat kledij; ze hebben ook nood aan pastorale en geestelijke begeleiding om de spiraal van hun verslaving te doorbreken. “We hebben al veel jongeren in onze gaarkeukens gezien, maar velen van hen zijn totaal gebroken”, zegt de bisschop. Als ze zouden kunnen ontsnappen aan de drugs en een weg vinden die naar God leidt, dan kunnen er wonderlijke dingen gebeuren. Zo kon Mgr. Sobilo een voormalige drugverslaafde tot priester wijden. Vandaag is die man verantwoordelijk voor de jeugdpastoraal in het bisdom.

De hulpbisschop, die afkomstig is uit Polen, wilde aanvankelijk als jonge priester slechts één jaar komen helpen in Oekraïne. Dat ene jaar is ondertussen al een kwarteeuw. Toen hij in Zaporizhia aankwam, had hij niet meer dan een adres van een bejaarde katholieke dame die naar de bisschop had geschreven om een rooms-katholieke priester te zenden.

 

Hart van het bisdom

Toen Jan Sobilo bij haar aanklopte, was ze en beetje teleurgesteld dat hij geen geld bij zich had om meteen een kerk te bouwen. Ze gaf hem het adres van een ander katholiek gezin, dat hem in vriendschap ontving en voor een jaar onderdak aanbood hoewel het zelf maar een kleine flat betrok. Nog dezelfde avond belde het gezin andere gelovigen op om de eerste Eucharistie te vieren. Jan Sobilo, die zich toen nog niet kon voorstellen dat hij ooit hier bisschop zou worden, bouwde een kapel en timmerde vanuit het niets aan een gemeenschap. Later, toen hij de kathedraal bouwde, gaf hij de kleine kapel aan de Grieks-katholieke parochie, die in de stad nog over geen kerkgebouw beschikte. Vandaag zijn twee zonen van het gezin dat aan de huidige hulpbisschop onderdak aanbood priester.

Mgr. Jan Sobilo beschrijft het klooster van de karmelietessen als “het hart en de belangrijkste plaats van het bisdom”. De grotendeels jonge zusters staan zelfs op in het midden van de nacht om te bidden als iemand in nood daarom vraagt. “Hun gebeden zijn een grote steun voor de priesters, de zieken en vele andere mensen. Het succes van het pastoraal werk in ons bisdom steunt ook op hun gebed.”

Afgelopen jaar heeft Kerk in Nood voor een bedrag van 5,1 miljoen euro aan projecten gesteund.  Mededeling bij overschrijving voor een project in het bisdom van Mgr. Jan Sobilo: 438-08-19 Oekraïne

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation