Nu Boko Haram, voor het ogenblik dan toch, onder controle lijkt, neemt de islamitische agressie in Nigeria een andere vorm aan

FacebookTwitterGoogle+

Bisschop Charles Hammawa staat aan het hoofd van het bisdom Jalingo, gelegen in het oostelijk deel van Nigeria’s zogenaamde “Middle Belt” (of “middengordel”). De zowat 2,3 miljoen inwoners van die regio zijn ongeveer gelijk verdeeld tussen moslims en christenen. Van die christenen zijn er 450.000 katholieken en 10 procent van de bevolking volgt traditionele Afrikaanse religies. Tijdens een recent bezoek aan New York drukte de bisschop zijn bezorgdheid uit over wat hij de “verdacht aanhoudende” aanvallen door goed bewapende islamitische Fulani-herders op christelijke boeren noemde en over de toestroom van islamitische kolonisators  die het land in bezit nemen dat van die boeren werd afgenomen. Op 5 augustus 2016 sprak hij met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

Mgr. Charles M. Hammawa, Jalingo Bisdom, Nigeria,

Mgr. Charles M. Hammawa,
Jalingo Bisdom, Nigeria.

Boko Haram lijkt te zijn bedwongen en de groep voert minder aanvallen uit. U hebt echter melding gemaakt van een andere uiting van het islamitisch extremisme, namelijk de voormelde aanvallen van Fulani-herders op christelijke boeren.

Ik vermoed dat de jihad een andere richting aan het uitgaan is. Het ziet eruit als een probleem tussen herders en boeren. In het verleden werd de toestand na een confrontatie tussen de twee groepen opnieuw rustig. Ik heb nu echter gevallen vastgesteld waarbij herders hun kudden niet gewoon laten grazen, maar waarbij ze het land overnemen en moslims vanuit het noorden zich daar komen vestigen. Het lijkt een strategie te zijn om streken bewust met moslims te bevolken en door het gewicht van de grotere bevolkingsaantallen de politieke besluitvorming in de regio te beïnvloeden. Het is niet het extreme geweld dat Boko Haram gebruikt, maar een andere manier om Nigeria te laten overnemen door de islam. En die crisis houdt in onze regio nu al drie jaar aan. Het is ook verdacht dat de herders over dergelijke geavanceerde wapens beschikken. Het lijkt erop dat die agressie door de Fulani’s, die ontelbare mensenlevens heeft geëist, vele gemeenschappen heeft verwoest en duizenden mensen op de vlucht heeft gedreven, op de één of andere manier wordt gefinancierd.

Is er een strijd tussen moslims en christenen aan de gang in de “Middle Belt”, waar geen van beide godsdiensten de overhand heeft?

Beide geloofsovertuigingen doen hun uiterste best om nieuwe volgelingen aan te trekken. Het verschil ligt in de aanpak. Het christendom probeert de mensen te overtuigen door te preken. Voor de islam kan het om een soort van dwang gaan, de opvatting dat men moslim moet zijn om eender wat te bereiken binnen de lokale regering. Zo wordt het bijvoorbeeld voorgesteld alsof men moslim moet zijn om de functie van traditionele heerser te kunnen bekleden, waardoor sommige christenen die daarvoor in aanmerking komen zich tot de islam bekeren.

Hoe beoordeelt u in dit verband het beleid van president Muhammadu Buhari – behandelt hij de christenen eerlijk?

Ik heb zo mijn twijfels. Hij is zeer bedachtzaam en nogal traag, bijvoorbeeld, om de Fulani-crisis te veroordelen. Ik zou graag zien dat hij zich in krachtigere bewoordingen uitlaat over die aangelegenheid en dat hij concrete acties zou ondernemen om het islamitisch extremisme te bestrijden. Ondanks het feit dat vele leden van Boko Haram werden gedood of in afwachting van hun proces in de gevangenis zitten, maak ik er mij zorgen over dat de organisatie zich nu rustig houdt en haar leden zich op verscheidene plaatsen verschuilen. Het geweld zou gemakkelijk weer kunnen losbarsten.

Wat is volgens u de oplossing om het islamitisch extremisme effectief een halt toe te roepen?

Het catechistenhuis na de aanslag - Sint-Ritakerk.

Het catechistenhuis na de aanslag – Sint-Ritakerk.

Wij blijven zeggen dat dialoog de enige weg naar een oplossing is. De verschillende partijen die rond de tafel gaan zitten, moeten echter wel de oprechte bereidheid hebben om in vrede te leven. Daarnaast moet ook worden toegegeven dat de islamitische elite in het noorden van het land vele leden van de achterban van Boko Haram gedurende zeer lange tijd totaal had verwaarloosd. Die jongeren en volwassenen hebben geen behoorlijke opleiding gekregen omdat het westerse onderwijs werd verworpen. Ze hebben aan de rand van de samenleving geleefd en alleen een fundamentalistisch-islamitische vorming genoten.  Ze zijn vervuld van woede en hebben niets te verliezen. Terzelfder tijd sturen de leden van de islamitische elite kun kinderen naar buitenlandse scholen! Het is dus niet verwonderlijk dat Boko Haram uiteindelijk ook de islamitische leiders ging viseren.

Kaarten u en uw priesters die kwesties in de preken aan?

Wij vermijden om de vijandige gevoelens verder aan te wakkeren. Wij preken vrede en verzoening. We dringen er bij de christelijke boeren op aan om geen wraak te nemen. In het uiterste geval moedigen wij hen aan om zichzelf te verdedigen. We kunnen hen uiteraard niet vertellen dat ze moeten gaan vechten, dat zou ingaan tegen de geest van het Evangelie. Onder de christenen heerst zonder enige twijfel een zeer grote vrees voor vervolging, waardoor sommigen van hen compromissen sluiten of hun geloof verbergen. Degenen die standvastig blijven in hun geloof verdienen onze totale ondersteuning.

Wordt er enige hulp geboden door de lokale autoriteiten, de politie bijvoorbeeld?

Spijtig genoeg worden de inspanningen om de veiligheid te verzekeren door corruptie en omkoping bemoeilijkt. Corruptie is natuurlijk overal in Nigeria een immens probleem.

Joop Koopman, ACN USA

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation