Hoop te midden van wanhoop – een verhaal van barmhartigheid

FacebookTwitterGoogle+
Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Kigali

Heiligdom van de Goddelijke
Barmhartigheid in Kigali

Pater Filipek SAC, een Poolse missionaris die al meer dan dertig in Rwanda woont en werkt, zet zich in zijn dienstwerk in om mensen bewust te maken van Gods barmhartigheid. Hij bouwde daarvoor een Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Kigali en coördineert de organisatie het eerste continentaal Congres van Goddelijke Barmhartigheid in Afrika dat doorgaat in september 2016.


Tijdens zijn bezoek aan de internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood sprak hij over zijn bewustmakingswerk van de Goddelijke Barmhartigheid in Rwanda, zoals dat werd beleefd door de heilige zuster Faustina Kowalska, de wereldbekende apostel van Goddelijke barmhartigheid.

Hoop te midden van wanhoop

“Christus openbaarde zich aan zuster Faustina tussen de twee wereldoorlogen”, zegt pater Stanislaw. Op een moment van diepe wanhoop, toen de mensen geconfronteerd werden met de tragedies van het hun aangedane kwaad, net op dat eigenste ogenblik, in de diepste wanhoop, wanneer alles verloren en geruïneerd was, heeft God zichzelf als een barmhartige God geopen160517 Santa_Faustina_Kowalska_Ibaard. God kan alles goedmaken. Hij kan het kwade tot het goede omvormen. We worden constant uitgenodigd om dit te verstaan en het is het leidmotief geworden van ons pastoraal werk in Rwanda.

De zuiverende ervaring van het kruis

Pater Stanislaw trok een parallel met de Rwandese ervaring via een verhaal. “Een jonge vrouw gaf 20 jaar geleden, toen ze nog een jong meisje was, een vals getuigenis over een man die in een huis woonde waarin een andere man ook geïnteresseerd was. Dit vals getuigenis was genoeg om deze man voor acht jaar naar de gevangenis te sturen. Hij leed onder deze onterechte gevangenisstraf en broedde op wraak. Toen hij in de cel verbleef, had hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Hij bekeerde zich en startte met een proces van innerlijke vergeving. Tegelijkertijd hoorde de vrouw die hem beschuldigd had voortdurend zijn naam weerklinken terwijl ze bad. Haar geweten werd wakker en ze deelde haar verhaal met een priester waarna ze samen besloten de man op te zoeken en hem om vergiffenis te vragen. Er ontstond een lange zoektocht. Ze doorzocht jarenlang verschillende gevangenissen. Op een dag hoorde ze dat man al vrijgelaten was en uiteindelijk vond ze zijn woonplaats. Een beetje bevreesd voor zijn reactie vroeg ze om vergeving. “Ik heb je al een hele tijd geleden vergeven”, was zijn antwoord. “Ik wilde me op jou wreken, maar ik heb me bekeerd en ik besef nu dat God me langs de Kruisweg – een moeilijke weg weliswaar – heeft geleid, maar ik ben erdoor bevrijd. Daarom vergeef ik het je.” Hij gaf haar een knuffel en zoende haar. Beiden zijn nu vrienden.

Het goede borrelt op uit de ervaring van het kwaad

Bedevaartsoord in Kibeho

Bedevaartsoord in Kibeho

De devotie voor de Goddelijke Barmhartigheid in Rwanda “werd gezaaid in vruchtbare grond”, zegt de missionaris “omdat in de naoorlogse periode de vraag rees: ‘Wie moet het eerst vergeven? Daarop bestaat geen eenvoudig antwoord, maar ik blijf herhalen, hij die dichter bij God staat, kan leren hoe vergiffenis te schenken. Je verliest nooit wanneer je vergiffenis schenkt. Integendeel, je kunt er alleen bij winnen. Ik geloof dat de woorden van Johannes Paulus II uit Dives in Misericordiae ons hierbij kunnen helpen. Hij zei dat de kunst van Gods barmhartigheid erin bestaat om het goede te laten opborrelen uit de ervaring van het kwaad. Dat betekent dat we ons niet moeten richten op het kwade – datgene dat we zelf veroorzaakt hebben of dat ons aangedaan is – maar op het goede dat we kunnen doen. Ik geloof dat dit het meest werkbare is en waarschijnlijk is het de enige weg die leidt naar verzoening.”

Zaaien

“Het idee van de Goddelijke Barmhartigheid verspreidde zich over Rwanda op een heel eenvoudige wijze”, legt de missionaris on uit. “De paters pallotijnen in Frankrijk publiceerden een klein foldertje over de devotie voor Gods barmhartigheid met o.a. een rozenkransgebed van barmhartigheid, een zondag van barmhartigheid, een uur van barmhartigheid enz. We hebben het in Kinyarawanda, een van de officiële talen, vertaald en het verspreidde zich als een lopend vuurtje. Op een bepaald ogenblik begonnen de bisschoppen te vragen, ‘Wat is dat allemaal daar met die Goddelijke Barmhartigheid’. Ze kenden het niet en ze vreesden dat het een of andere sekte was.” Om op de groeiende interesse voor het thema te antwoorden, stelden de paters pallotijnen in 2008 aan de Bisschoppenconferentie van Rwanda voor om de verantwoordelijkheid voor de beweging over te nemen en sindsdien is de beweging snel gegroeid met nationale kapelaans, een nationaal comité, groepen van Goddelijke barmhartigheid en met het eerste Afrikaanse Continentaal Congres van Goddelijke Barmhartigheid dat plaats zal vinden van 9 tot 15 september 2016 in Kigali. Het thema van de ontmoeting is ‘Gods Barmhartigheid als een bron van hoop voor de Nieuwe Evangelisatie van het Afrikaanse Continent’.

“Na een periode waarin de samenleving verscheurd werd door de genocide, een oorlog en een tijd van rouw om de slachtoffers, zien we dat de Goddelijke Barmhartigheid een antwoord kan bieden op het kwaad dat de mensen is aangedaan”, verklaart pater Stanislaw vreugdevol.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation