Het is allesbehalve gemakkelijk om vandaag de dag christen te zijn in India

05/03/2018 Leuven – Interview met Veronique Vogel, projectverantwoordelijke van Kerk in Nood, over de situatie van de christenen in India.

Hoe is de situatie van de christenen in India op dit ogenblik?

De toestand is zorgwekkend. In 2017 is het aantal aanvallen op en aanslagen tegen christenen met meer dan 740 incidenten nagenoeg verdubbeld in vergelijking met verleden jaar. De meeste incidenten doen zich voor in Noord-India. In dit verband moet worden opgemerkt dat de nationalistische partij, die tegenwoordig aan het hoofd staat van de federale regering in India, tegelijk in 19 van de in totaal 29 Indische bondsstaten aan de macht is. Het aantal gevallen van agressie is niet alleen toegenomen, ook de aard van de aanvallen is opvallend: ze getuigen immers van een nog grotere haat. De gevolgen zijn ernstiger voor de katholieken. Vroeger ging het veeleer om verbale agressie, bijvoorbeeld tegen de directeurs in katholieke onderwijsinstellingen. Nu – bijvoorbeeld in Madhya Pradesh – dringen extremistische groeperingen binnen in de scholen, ze verstoren de lessen en proberen aan de scholen een uitgesproken nationalisme op te dringen. Dat is nieuw. Priesters werden aangevallen en door de politie opgepakt en vastgehouden terwijl ze gewoon op weg waren naar een dorpsgemeenschap om er adventsliederen te zingen. Ook is er – vergelijkbaar met wat in Pakistan gebeurt – een tendens om christenen wegens godslastering aan te klagen. De christenen worden voorgesteld als een gevaar voor de nationale eenheid. Deze trend is opgekomen sinds de laatste verkiezingen van 2014.

Wat berichten de media hierover?

We lezen – vooral in de katholieke media, maar ook in andere geloofwaardige media – dat het aantal gevallen van agressie gestegen is en de omvang ervan verergerd.

Wie spreekt zich kritisch uit over deze situatie?

De Indische Bisschoppenconferentie heeft in haar laatste zitting, die eind februari afgesloten werd, opnieuw bevestigd dat christenen tegelijk als honderd procent Indiërs moeten worden behandeld en als honderd procent katholieken moeten worden beschouwd. Voor het onterecht naar voren gebrachte argument dat ze een antinationale houding aannemen, is er in de denkwijze van de christenen geen plaats.

Welke is de boodschap van Kerk in Nood voor de christenen in India?

In dit klimaat van vervolging, waarin christenen elke dag onder druk worden gezet door intimidatie en ook schrik hebben voor hun eigen leven, ondersteunt Kerk in Nood in eerste instantie de bisschoppen om hen bij de uitoefening van hun pastoraal werk te helpen, zodat ze hun geloofsbroeders en –zusters terzijde kunnen staan en hen de moed kunnen geven om in het christelijk geloof te groeien. Concreet ondersteunt  Kerk in Nood onder andere het werk van de Indische Kerk met jongeren, met vrouwen en met gezinnen. Wij staan in nauw contact met hen, zijn solidair met hen, ook in het gebed, hebben begrip voor de situatie waarin ze zich bevinden en verspreiden er informatie over.

Het is immers allesbehalve gemakkelijk om vandaag de dag christen te zijn in India. De bisschoppen onderhouden de interconfessionele relaties. Wij ondersteunen  katholieken in India zodat ze een voorbeeld kunnen blijven voor het christelijk samenleven in liefde en met medeleven voor iedereen.

Van de in totaal 5.384 projecten van Kerk in Nood die in 2017 werden goedgekeurd, is India als land de voornaamste begunstigde met 584 projecten. Is er daarvoor afgezien van het feit dat India met zijn zowat 1,3 miljard inwoners het op één na meest bevolkte land ter wereld is na China nog een andere reden?

Paus Franciscus heeft terecht opgemerkt dat de Kerk van de toekomst de Kerk van Azië zal zijn. India heeft een aanzienlijke christelijke geloofsgemeenschap. Bovendien is algemeen geweten dat Indiërs in de regel van een diepe en sterke spiritualiteit getuigen ongeacht de godsdienst waartoe ze behoren. 84 procent van alle Indiërs zijn hindoes. Afgezien van extremisten, die mensen van verschillende godsdiensten tegen elkaar willen opzetten, zijn de hindoes bijzonder gastvrij en zeer vredelievend. Ze beschouwen de culturele en religieuze diversiteit als een geschenk van God en geven een plaats aan elke godsdienst. Die bijzondere levenswijze om elke dag en elk moment van de dag in gemeenschap met God te begroeten, is een manier om altijd met het goddelijke verbonden te verblijven. Hetzelfde geldt voor het gebed, wel wetend dat men zelf niets voorstelt in het aanschijn van de grootsheid van God. Die nederigheid en tegelijk die vreugde ontdek en voel ik altijd opnieuw bij de hindoes.

Het gaat echter ook om een individuele godsdienst. Daarom interesseren hindoes zich voor de manier waarop christenen georganiseerd zijn, met hun priesters, hun kloosterbroeders en –zusters, hun gemeenschappen, die bijeenkomen om samen te bidden. Deze dimensie van gemeenschap ervaren zij als een nieuw geluid ten opzichte van de spiritualiteit van het hindoeïsme. Daarom staan de hindoes fundamenteel welwillend tegenover het christendom en zijn ze bereid om christenen een plaats te geven in hun samenleving.

De pauselijke stichting Kerk in Nood organiseert ontmoetingsdagen van 22 tot 27 mei 2018 over India. In dit kader komt Veronique Vogel, verantwoordelijke voor de projecten van Kerk in Nood in Azië, op donderdag 24/05/2018 in Luik spreken over haar werk in dienst van de Kerk in India. We nodigen u graag uit om te komen luisteren en de realiteit te ontdekken van de situatie van de christenen in India dankzij ooggetuigen die ook aanwezig zullen zijn.

Door Karla Sponar

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid