Het Europees Parlement stemde over voorstel om de vervolging door Daesh in Syrië en Irak te bestempelen als een genocide

FacebookTwitterGoogle+

De stemming vond plaats op 4 februari en is een eerste fundamentele stap opdat de internationale gemeenschap actie zou ondernemen.

Königstein, 4 februari. Deze week, donderdag 4 februari stemde de Algemene Vergadering van het Europees Parlement over een resolutie om de wreedheden begaan door Daesh/ISIS in Syrië en Irak te bestempelen als “daden van genocide”, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.
De resolutie is het resultaat van een debat dat gehouden werd op 20 januari, waarin een grote meerderheid van de Europese parlementsleden de uitroeiing van religieuze minderheden, en van christenen en jezidi’s in het bijzonder als genocide kwalificeerde.

genocide 160204_ep2Van haar kant, aanvaardde de Vergadering van de Raad van Europese Unie op 27 januari bijna unaniem resolutie nr. 2091 (2016) over “Buitenlandse Strijders in Syrië en Irak, waarin erkend werd dat “de personen die handelen in naam van de terroristische organisatie die zichzelf Daesh… noemt daden van genocide hebben gepleegd en andere ernstige misdrijven die strafbaar zijn krachtens het internationaal recht.”
De vergadering herinnerde er ook aan dat “volgens het volkenrecht, staten de positieve verplichting hebben om genocide te voorkomen en dat de staten zouden moeten handelen op de veronderstelling dat dit genocide is en dat ze bijgevolg zo veel als mogelijk zouden moeten doen om te verhinderen dat hun eigen inwoners aan deze daden deelnemen.”genocide 160204_ep3

Het Zweedse Europees Parlementslid Lars Adaktusson, die deze resolutie in het Europese Parlement indiende, verklaarde: “Ik ben verantwoordelijk voor een resolutie die alle lidstaten van de EU oproept om de misbruiken tegen christenen en jezidi’s als een genocide te bestempelen, en om dus op deze manier binnen het kader van de Verenigde Naties handelend op te treden om specifieke humanitaire en militaire interventies te ontwikkelen.”
Op 15 december ll. Heeft het Litouwse parlement een resolutie goedgekeurd betreffende de genocide op christenen en andere religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Gelijkaardige initiatieven werden ook in het Amerikaanse Congres genomen.
Politieke leiders zoals Hillary Clinton namen deze term over, die eerder in juli al door Paus Franciscus werd geuit, toen hij ronduit verklaarde dat er “een genocide plaatsvindt, die moet gestopt worden.” Het was voor hem zonneklaar dat het moment daar was voor de Europese Unie en voor de Verenigde Naties om deze werkelijkheid bij zijn ware naam te noemen en aan de vereisten van internationaal recht te voldoen.

De implicaties
De “misdaad van genocide” heeft een heel precieze definitie in het internationaal recht. Het verwijst naar misdaden “die begaan worden met de intentie om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk uit te roeien”. Het is dus duidelijk dat de christenen en de jezidi’s in Irak en Syrië slachtoffers van genocide zijn.

Het internationaal recht verplicht landen en de internationale gemeenschap om genocide te voorkomen, om groepen die het onderwerp zijn van genocide te verdedigen en om de verantwoordelijken te vervolgen en te straffen. Zo moet dus ieder individu of elke organisatie, waar die zich ophoudt – ook in de Europese Unie en in de Verenigde Staten – en die daden van genocide pleegt, de intentie heeft om ze te plegen of eraan meewerkt, gestraft worden door de wet.
De erkenning dat er een genocide plaatsvindt, is dus de eerste en fundamentele stap om te verzekeren dat de internationale gemeenschap actie onderneemt. Het gebruik van de term genocide heeft niet alleen een krachtige symbolische betekenis, maar in de praktijk moet de internationale gemeenschap bereid zijn te handelen wanneer ze geconfronteerd wordt met een daad die formeel als genocide is uitgeroepen.
Op 4 februari werd de resolutie door het parlement aangenomen. Naar de Engelse tekst van de resolutie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0149+0+DOC+XML+V0//NL

fast and pray CarryCross-FacebookCover (3)

Kerk in Nood ondersteunt de oproep van patriarchen uit Syrië en Irak en start met een wereldwijde campagne: “Vast en bid met ons op Aswoensdag.” Deze gebedsoproep zal verspreid worden in de sociale media met de hashtags #fastandpray, #carrythecross, #AshWednesday.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation