Haïti heeft een nieuwe mens nodig die een christelijk leven leidt in de hedendaagse samenleving

Aartsbisschop Launay Saturné

13/11/2018 Leuven – Interview met Launay SATURNÉ, de voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Haïti, die sinds 23 september 2018 aartsbisschop van Cap-Haïtien is, naar aanleiding van zijn bezoek aan de internationale hoofdzetel van de pauselijke stichting Kerk in Nood.

Het land werd in oktober opnieuw geteisterd door een aardbeving. Het schudt echter ook intern op zijn grondvesten nu gevallen van corruptie bekend zijn geraakt die tot in de hoogste regeringskringen reiken. Op 22 oktober 2018 ontsloeg president Jovenel Moïse van Haïti twee van zijn naaste medewerkers, onder wie ook zijn stafchef, omdat ze in schandalen waren verwikkeld waarbij ze zich persoonlijk hadden verrijkt.

Een grote meerderheid van de 11,5 miljoen Haïtianen belijden het katholieke geloof, tegenover 2,7% agnosten en 2,7% animisten. Die cijfers zijn echter geen correcte weerspiegeling van de religieuze werkelijkheid. Ook de invloed van voodoo in de samenleving moet zeker in aanmerking worden genomen.

Hoe hebben de bisschoppen op de meest recente gevallen van corruptie gereageerd die het land geschokt hebben?

De katholieke hiërarchie heeft vanuit de Haïtiaanse bisschoppenconferentie (CEH) het volk altijd begeleid, zowel op het vlak van het geloof als in zijn dagelijkse strijd voor menselijke waardigheid. De huidige reactie van de bisschoppen moet in die context worden gezien. In een stellingname van de bisschoppenconferentie hebben wij de corruptie openlijk aan de kaak gesteld, omdat ze een echte gesel, een groot kwaad is: “Ze verspreidt zich, ze veralgemeent zich, ze groeit uit tot een systeem. Ze veroorzaakt schade die heel moeilijk te herstellen is. Die situatie is niet nieuw, maar ditmaal neemt ze onaanvaardbare en onverdraaglijke dimensies aan.” We hebben een positieve reactie van de samenleving op dit schandaal kunnen vaststellen: “Het is interessant dat dit schandaal een krachtig en gezond collectief bewustzijn heeft doen ontstaan. Het volk eist unaniem gerechtigheid. Het is zich ervan bewust dat corruptie een euvel en een plaag is die zijn gemeenschappelijke toekomst bedreigt.” Alles wijst erop dat het geld dat voor de ontwikkeling, voor de groei in het land bestemd was, dat bedoeld was om ons van de ellende in al haar uitdrukkingsvormen te bevrijden, werd achtergehouden en verduisterd. Iedereen weet hoe nuttig dit geld zou kunnen worden besteed aan de heropbouw van het land en de verbetering van de sociaal-economische omstandigheden van de bevolking. Als bisschoppen en herders zijn wij samen op  weg met Gods volk dat aan onze vaderlijke en pastorale zorgen is toevertrouwd.

Welke maatregelen neemt de katholieke Kerk  in Haïti in dit verband?

De Kerk moet altijd trouw blijven aan haar Stichter. Vanuit die trouw kunnen wij blijven geloven, liefhebben en hopen zoals het Evangelie van ons verlangt. In dit verband bestaat onze eerste daad als hiërarchisch gestructureerde Kerk erin om verder op weg te gaan samen met het volk, zoals van ons als herders wordt verwacht. Daarnaast moeten wij dit volk helpen om zich verder te bekwamen in de katholieke sociale leer, zodat het zich beter bewust wordt van zijn rol in en zijn betrokkenheid bij een verantwoordelijk beheer van het openbaar belang voor het algemeen goed. Tot slot is de verkondiging van het Evangelie op zich een zuurdesem die de harten en de situaties van binnenuit verandert zoals de zuurdesem het meel doordringt (Mt 13,33). Dit zijn de elementen van het totaalplan voor evangelisatie, onderwijs en vorming dat de Kerk aan alle gelovige leken ter beschikking wil stellen, zodat ze worden voorbereid en gemotiveerd om hun verantwoordelijkheid te nemen, in de samenleving en in het land.

Dit alles moet zich echter eerst in het gezin en in de school verder ontwikkelen. Die plaatsen zijn voor ons buitengewoon belangrijk. Behalve een zuiver intellectuele vorming, moeten het gezin en de school de kinderen en de jonge volwassenen de liefde voor God, de naastenliefde, de liefde voor het vaderland, het respect voor het algemeen goed en burgerzin bijbrengen. Voor de Kerk is onderwijs een absolute prioriteit, een uiterst dringende aangelegenheid. Daarom rekent ze op parochiescholen om de benadeelde leerlingen in achtergestelde en afgelegen streken van het land, waar de staat schittert door afwezigheid, het “brood van het onderwijs” te brengen. Talrijke priesters en bisschoppen komen voort uit dergelijke onderwijsinrichtingen. Daarbij komen nog de door kloosterorden geleide scholen, die de reputatie hebben dat ze de beste scholen van het land zijn. En dat is ook effectief zo. In feite zijn wij bezig om de tekortkomingen van de staat op dit en op vele andere gebieden te verhelpen.

Daarnaast ondernemen we eveneens gerichte acties om mensen in nood te helpen. Dat doen we ook voor de slachtoffers van de aardbeving van 6 en 7 oktober 2018. We moeten hen immers helpen om hun huizen opnieuw op te bouwen en om hun psychisch evenwicht te herstellen.

Het aartsbisdom Cap-Haïtien beschikt over meer dan 80 hectaren akkerland van goede kwaliteit die wij in de geest van de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus milieubewust willen bewerken. De studenten van de Faculteit voor Landbouwwetenschappen van de UDERS van Cap-Haïtien (een tak van de Universiteit Notre Dame de Haiti) kunnen daar belangrijke experimenten uitvoeren. Daarnaast kan de exploitatie van die terreinen helpen om het werkloosheidspercentage te doen dalen, de lokale productie te stimuleren en de arbeiders ervan te overtuigen dat ze thuis moeten blijven om daar met hun werk in hun levensonderhoud te voorzien. Ze verbouwen nu al bonen en maïs en ze doen aan veeteelt. Dankzij een bron op een van die landerijen kunnen wij de watervoorziening verzekeren zodat de kans bestaat dat dit een succes wordt. Onze Heilige Vader paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato Si’ dat de armoede door milieubescherming kan worden bestreden. Wij zouden die instructie letterlijk in de praktijk willen omzetten.

Onderhoudt u goede betrekkingen met de leden van de andere christelijke denominaties?

We onderhouden goede betrekkingen met de Haïtianen van alle christelijke denominaties. We werken al geruime tijd met hen samen. Onze ontmoetingen zijn gebaseerd op belangrijke gezamenlijke waarden. Dit wordt bijzonder duidelijk op ecologisch gebied, want wij wonen allemaal in hetzelfde leefmilieu. Het gaat ons dus allen aan. Naar aanleiding van de publicatie van de encycliek Laudato Si’ hebben wij een feest georganiseerd waarop vertegenwoordigers van de evangelische christenen, de atheïsten en de voodoobeoefenaars aanwezig waren. Ecologie kent geen godsdienst, ze heeft betrekking op iedereen!

Met milieuproblemen worden wij in Haïti met de regelmaat van een klok geconfronteerd. Ze wekken ons uit onze slaap. Ons land is uitermate kwetsbaar voor natuurrampen. Toch weiger ik te aanvaarden dat het een “verdoemd land” wordt genoemd. God heeft de aarde aan de kinderen van Adam geschonken opdat ze die zouden bewerken. De oorsprong van ons geluk gaat verder terug en komt voort uit het liefhebbende hart van de Schepper. De geografie alleen kan niet over ons geluk of ons ongeluk beslissen. Integendeel: wij beschouwen onszelf als kinderen die door God zijn gezegend en worden geliefd.

Hoe is de situatie van de Kerk in Haïti?

Wij zijn een volk van praktiserende gelovigen. De kerken zitten vol. De clerus begeleidt de mensen om hen te helpen een christelijk leven te leiden en hun geloof elke dag opnieuw te beleven. Wij zijn verheugd over de talrijke roepingen. In het interdiocesaan groot priesterseminarie hebben we 102 filosofie- en 182 theologiestudenten. Wat het personeel betreft, oogt de toekomst van de Kerk helemaal niet onzeker. De bisschoppen van Haïti en de opleiders begeleiden de seminaristen op hun weg naar een priesterschap en een leven in overeenstemming met het hart van God. Bij de aardbeving van 2010 werden twee gebouwen vernield die voor de opleiding in het groot seminarie van Notre Dame de Haïti werden gebruikt. Nu zoeken de bisschoppen steun om dit nationaal groot priesterseminarie op één enkele plaats opnieuw op te bouwen. De kosten daarvoor werden op negen miljoen dollar becijferd. Wij verzoeken organisaties, partnerkerken, bisschoppenconferenties en bisdommen uit Haïti en andere landen om hulp zodat dit project mogelijk wordt gemaakt. Het is een van de prioriteiten en van de dringende wensen van de Kerk in Haïti. We hebben nog drie miljoen dollar nodig om in 2019 met de wederopbouw van dit opleidingsinstituut te kunnen beginnen. Voor de Haïtiaanse bisschoppenconferentie is dit project een absolute prioriteit.

Zou u nog enkele woorden tot de weldoeners van Kerk in Nood willen richten?

Uiteraard! Heel veel dank voor de giften, maar ook voor de bezoeken van de vertegenwoordigers van Kerk in Nood aan Haïti en aan mijn aartsbisdom. Ik dank u dat u ons helpt om opnieuw op te bouwen wat door de aardbeving in 2010 werd vernield. Wij bidden elke dag voor het lichamelijk en het geestelijk welzijn van de weldoeners van Kerk in Nood en van de vertegenwoordigers van de pauselijke stichting. De heropbouw is nog niet voltooid, maar ondertussen werden wij al opnieuw door andere rampen geteisterd. De Kerk in Haïti heeft liefhebbende harten en gulle mensen nodig om haar pastorale en evangelisatietaken in stand te kunnen houden. Wij zijn Kerk in Nood zeer dankbaar voor haar spirituele nabijheid en voor haar effectieve en efficiënte solidariteit met de Kerk in Haïti.

Door Thomas Oswald

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid