Centraal-Afrikaanse Republiek: “De Kerk neemt het voortouw bij de verzoening”

27/08/2018 Leuven – Aartsbisschop Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia, SMA (Sociëteit voor Afrikaanse Missiën), 58 jaar oud, bisschop van Bossangoa, in het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, heeft een bezoek gebracht aan de internationale hoofdzetel van Kerk in Nood. Bij die gelegenheid heeft Pierre Macqueron een gesprek gehad met de bisschop.

Hoe is de toestand tegenwoordig in de Centraal-Afrikaanse Republiek?

In het land heerst een onoverzichtelijke toestand: de Afrikaanse Unie en Rusland ondernemen allerhande initiatieven. De hoofdverantwoordelijken van de Seleka-rebellengroeperingen hebben elkaar in Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad, ontmoet zonder dat daarop vanwege de autoriteiten van het land een officiële reactie is gekomen.

De burgers hebben zwaar te lijden onder het gebrek aan veiligheid. Tegenwoordig is 70 tot 80% van het land in handen van gewapende rebellengroeperingen. Over het grootste deel van het land heeft de staat geen enkele controle. Er zijn zowat vijftien verschillende gewapende groeperingen actief: de Seleka, de RJ (Revolutie en Gerechtigheid), de Anti-Balaka … Ze willen de controle verwerven over de grondstoffen, onder andere goud en diamanten. Daarnaast hebben ze ook hun pijlen op de rondtrekkende kudden dieren gericht. Ze hebben niet de bedoeling om de macht te grijpen. Ze maken alleen maar gebruik van de crisis om zich te verrijken. Het gaat namelijk om een zeer winstgevende handel.

En in uw bisdom?

Mijn bisdom ligt in het noordwesten van het land, aan de grens met Tsjaad. Het heeft een oppervlakte van 62.000 km² en we zijn met 31 priesters voor 700.000 inwoners. In december 2017 waren er gewapende confrontaties tussen twee rebellengroeperingen, de Seleka en de RJ. Vele mensen hebben hierbij alles verloren en in Markounda een toevlucht gevonden. Daar woont een priester die probeert om een vertrouwensband op te bouwen tussen de intern ontheemden, de lokale bevolking en de rebellen. Dit is een riskante onderneming aangezien er vanalles kan gebeuren, maar het is noodzakelijk om vrede en harmonie tot stand te brengen. Daar zijn er geen regeringstroepen gelegerd en er zijn ter plaatse evenmin strijdkrachten van de Verenigde Naties aanwezig.

In mijn bisdom heb ik als prioriteit naar voren geschoven om de Kerk opnieuw op te bouwen en om van de gelovigen authentieke getuigen van Christus te maken bij hun zusters en broeders. Er zijn 14 parochiegemeenschappen en een klooster. Al die gebouwen werden vernield. Ondertussen werden al vijf kerken opnieuw opgebouwd.

Gaat het hier niet om een conflict tussen christenen en moslims?

De Bisschoppenconferentie heeft zich vanaf het begin van de crisis tegen die interpretatie verzet. Dat geldt ook voor de verantwoordelijken van andere religieuze gemeenschappen. De reden daarvoor is de volgende: de Seleka-rebellengroeperingen, die hoofdzakelijk moslims zijn, bevechten elkaar om de controle over de grondstoffen en de kudden te verwerven. Ze deinzen er niet voor terug om geld af te persen van hun geloofsgenoten. De godsdienst is dus alleen maar een voorwendsel. Het gaat in de Centraal-Afrikaanse Republiek vooral om een politiek, economisch en geostrategisch conflict.

Wat betekent de aanslag tegen de kerk van Notre-Dame de Fatima in Bangui, waarbij op 1 mei van dit jaar minstens 16 doden en 99 gewonden vielen?

Ik beschouw die aanslag als een poging om tussen de burgers van de Centraal-Afrikaanse Republiek een interreligieuze oorlog te ontketenen. Na de aanslag in Bangui wilden woedende christenen wraak nemen. Kardinaal Nzapalainga, die op het ogenblik van de tragische gebeurtenissen niet aanwezig was, keerde in allerijl naar huis terug en legde bij zijn terugkeer in Bangui onmiddellijk een verklaring af waarin hij de christenen tot vergeving en verzoening opriep.

Jongeren die zichzelf katholieken noemen, sluiten zich bij de groepering van de Anti-Balaka aan, hoewel kardinaal Nzapalainga van mening is dat dit “moordenaars zonder God noch gebod” zijn. In welke mate houdt het gebrek aan onderwijs een gevaar in?

Het ontbreken van onderwijs en het feit dat vele christenen in een toestand van echte spirituele verwarring leven, is zeker een gevaar. Vaak zijn die jongeren ook bijgelovig.

Na een conflict dat al zowat tien jaar aanhoudt, schiet het onderwijssysteem enorm tekort. Professionele leerkrachten zijn een zeldzaamheid. In plattelandsgebieden zijn er helemaal geen. Soms proberen de ouders, die geen echte opleiding hebben genoten, hen te vervangen. Het niveau van het onderwijs daalt en dit heeft een rechtstreekse invloed op het onderscheidingsvermogen van de mensen en op hun gezond verstand.

Ook de spirituele vorming is zeer belangrijk. In ons land werken wij veel samen met verantwoordelijke leken, de catechisten. Die zijn echter soms moeilijk te vinden, aangezien in sommige dorpen niemand kan lezen of schrijven. Hoe kunnen mensen gezien deze omstandigheden bijbelteksten begrijpen en aan anderen doorgeven?

Hoe probeert de Kerk aan het verzoeningsproces deel te nemen? 

De Kerk neemt het voortouw om de verzoening te bewerkstelligen. De meeste bisschoppen, priesters en kloosterlingen nemen actief aan dit proces deel. We vangen intern ontheemden en behoeftige mensen op zonder naar hun godsdienst te vragen. We organiseren bijeenkomsten rond vergeving en verzoening zodat de mensen in vrede en met wederzijds respect voor elkaar kunnen  leven.

Sinds het begin van de crisis hebben wij een interreligieus platform opgericht waarbinnen katholieken, protestanten en moslims samenwerken om een gemeenschappelijk antwoord te vinden voor de problemen [Opmerking van de redactie: protestanten maken 45,6% van de bevolking uit, katholieken 20,4% en moslims 14,7%].

De vrede opbouwen in een onstabiel land gaat onvermijdelijk met risico’s gepaard…

Die risico’s maken deel uit van onze missie. Ooit werd ik samen met andere priesters ontvoerd. De bisschop van Bangassou werd bedreigd. Enkele priesters ontsnapten in Bangassou ternauwernood aan de dood, terwijl andere in Bambari het leven verloren. Als getuigen van Christus is dit een bestanddeel van onze missie.

Welke boodschap zou u tot de weldoeners van Kerk in Nood willen richten?

In naam van het bisdom van Bossangoa en van de Kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om Kerk in Nood van harte te bedanken voor de herhaalde en uiteenlopende ondersteuning die wij in deze tijden van crisis hebben mogen ontvangen, onder andere door de voortgezette opleiding van priesters en catechisten, de steun aan seminaristen (31 seminaristen in het groot priesterseminarie van het land, Sint-Marcus in Bangui en 80 in het klein seminarie in Bossangoa), de wederopbouw van onze kerken, pastorieën en kloosters. Dit alles heeft ertoe bijgedragen om van onze Kerk opnieuw een levendige gemeenschap te maken. Ik kan alleen maar mijn dankbaarheid uitdrukken en ook in de toekomst verder met u in geestelijke en hartelijke gemeenschap verbonden blijven.

Door Pierre Macqueron

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid