Bosnië: Kardinaal Puljic over de sluipende bedreiging voor het voortbestaan van de katholieken in de regio

02/01/2018 Leuven – Bosnië en Herzegovina haalt al lang de krantenkoppen niet meer. De oorlog werd officieel beëindigd met het Verdrag van Dayton dat in 1995 werd ondertekend. De wonden zijn echter nog altijd zichtbaar en voelbaar. Tot op vandaag, meer dan 20 jaar na het einde van de oorlog, beïnvloeden ze nog steeds de leefsituatie van de mensen in het land. Ooit woonden hier ruim een half miljoen katholieken, maar door de oorlogsomstandigheden werd meer dan de helft van hen verdreven, zoals op de website van het aartsbisdom Vrhbosna – met zetel in Sarajevo – te lezen staat.

De plaatselijke aartsbisschop en kardinaal Vinko Puljic vestigt de aandacht op de zorgwekkende situatie van de katholieken in zijn land. De meeste katholieken zijn Kroaten, die vóór de oorlog 17 procent van de bevolking uitmaakten.

Er wordt van uitgegaan dat inmiddels elk jaar tot 10.000 katholieken emigreren, zoals de kardinaal onlangs liet optekenen in het katholieke persagentschap van de bisschoppenconferentie van Bosnië-Herzegovina. In het interview met de internationale hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood geeft hij een overzicht van de situatie van de katholieken op dit ogenblik.

Hoe ziet de situatie van de katholieken in Bosnië-Herzegovina er tegenwoordig uit?

Kardinaal Puljić

Kardinaal Puljić: De meeste katholieken waren tijdens de oorlog en naar aanleiding van de  gebeurtenissen na de oorlog uit hun huizen verdreven. Er werden talloze vernielingen aangericht en plundering was aan de orde van de dag. Na de oorlog was er geen politieke noch financiële steun voor een duurzame terugkeer van de verdreven inwoners. De Akkoorden van Dayton werden niet in de praktijk omgezet. Dit had vooral een negatieve impact op de minderheid van de katholieke Kroaten. Voor hen is het moeilijker om hun rechten te doen eerbiedigen.

Die onzekerheid is vandaag de dag voelbaar bij de mensen. Daarom verlaten sommigen het land. Ze maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Daartoe wordt ook nog eens bijgedragen door een aantal negatieve berichten in de media, die worden gebruikt om de sfeer nog meer te verzieken.

Wat maakt u het meest bezorgd?

Er is geen sprake van gelijke rechten voor iedereen in de gebieden waar de minderheid van de katholieken door de meerderheid van de andere nationaliteiten omringd is. Dit ontbreken van gelijke rechten komt zowel in de politiek als in de administratie tot uiting, maar is vooral heel duidelijk wanneer het om werkgelegenheid gaat. Wat de toekomst van de katholieke Kerk in Bosnië-Herzegovina betreft, moeten we ons ernstig afvragen of ze eigenlijk wel nog een toekomst heeft. Indien de Kroaten het land verlaten, zullen er ook geen katholieken meer zijn, aangezien de meeste Kroaten katholiek zijn. Ook dat is een belangrijke reden om gelijke rechten voor allen te waarborgen.

Waar bemerkt u positieve aanwijzingen ?

De Kerk probeert bij ons te leven en haar activiteiten te verrichten alsof alles normaal was. Zo proberen wij zelfbewustzijn en hoop voor de toekomst te wekken en door te geven. Dat geldt zowel voor het pastoraal en het liefdadigheidswerk als voor het onderwijs in de scholen. Wij moeten hier “het zout der aarde” zijn, ervoor zorgen dat de hoop in leven wordt gehouden, de waardigheid van de mensen wordt verzekerd en de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Hoe dragen christenen ertoe bij  om de oorlogsgebeurtenissen en de gevolgen van de oorlog in Bosnië-Herzegovina te verwerken?

Het is een grote genade om vanuit het geloof te leven. Wij putten hoop en kracht uit het gezamenlijk en het persoonlijk gebed. Belangrijke ondersteunende factoren zijn de Heilige Missen op zondag en onze bedevaarten. Naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de verschijningen in Fátima hebben wij elke parochie en het volledige aartsbisdom aan de Moeder Gods toegewijd.

Jezus kwam in onze dagelijkse werkelijkheid als mens. Daarom moeten wij Kerstmis in de reële wereld vieren en beleven. In de geboorte van Jezus als kind worden wij ertoe opgeroepen om Gods liefde en de ware bron van vreugde te erkennen: wij zijn namelijk menselijke wezens die geliefd zijn.  Zoals God als Emmanuel, als “God zij met ons”, nabij de mensen is gekomen, zo ook moeten wij mensen nader tot elkaar en tot God komen.

Het is ook belangrijk om de wonden te helen doordat de mensen elkaar vergeven en zich met vreugde aan Gods liefde toevertrouwen.

Al meer dan tien jaar lang heeft de internationale hulporganisatie Kerk in Nood met in totaal ruim 12 miljoen euro in Bosnië-Herzegovina pastorale projecten ondersteund en geholpen bij de heropbouw van kerken en kerkelijke gebouwen die tijdens de oorlog  werden vernield of ondertussen aan renovatie toe zijn. Zo draagt de hulporganisatie bijvoorbeeld bij aan de vernieuwingswerken van de Katholieke Theologische Faculteit in de gebouwen van het priesterseminarie in Sarajevo en in het aartsbisdom Vrhbosna in Sarajevo. Andere projecten ondersteunen naast de bouw van nieuwe kerken ook reparatiewerken van pastorieën en verblijven van kloosterzusters. Daarnaast werden ook voertuigen aangeschaft, bijvoorbeeld voor het “Geestelijk Centrum” in Livno en voor het klooster “Novi Nazaret” in Banja Luka (16.000 euro), werd geholpen bij de volgende fase van de heropbouw van het pastoraal centrum “Sveti Josip” in Turbe (20.000 euro) en werd de opleiding van novicen en seminaristen ondersteund (125.000 euro).

Door Karla Sponar

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid