Bisschop Romero was een student van de latere paus Paulus VI. Het is veelbetekenend dat ze samen heilig zullen worden verklaard

Zalige Paulus VI

03/05/2018 Leuven – Om de wonderbare betekenis van de heiligverklaring van de zalige Paulus VI  en van de zalige bisschop Romero goed te begrijpen, moet men enkele decennia teruggaan in de tijd. In 1937 kwam een jonge seminarist uit El Salvador, die naar de naam Oscar Arnulfo Romero luisterde, naar Rome om in de Italiaanse hoofdstad zijn theologiestudie verder te zetten. In 1943 behaalde hij zijn licentie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. In Rome werd hij ook tot priester gewijd. In die jaren leerde Romero de toenmalige Mgr. Giovanni Batista Montini en latere paus kennen, want hij was een van zijn professoren. Bovendien had Montini een bijzondere voorliefde voor de armen. Niemand kon destijds voorzien dat Giovanni Montini, die ondertussen paus Paulus VI was geworden, 30 jaar later Oscar Romero tot hulpbisschop van San Salvador en in het  1977 tot aartsbisschop van hetzelfde bisdom zou benoemen. Niemand kon eveneens voorspellen dat de Voorzienigheid hen verscheidene decennia later opnieuw zou verenigen – naar aanleiding van niets minder dan hun verheffing tot de eer der altaren, ofwel hun heiligverklaring.

Paus Franciscus ondertekende in maart het decreet voor de twee heiligverklaringen. Op 19 mei zal de Heilige Vader tijdens het Gewoon Openbaar Consistorie de precieze plaats en datum bekendmaken waarop die historische gebeurtenis zal plaatsvinden.

“Leraar en leerling, een heilige van de wereld en een heilige van het woord” – zo beschrijft de hulpbisschop van het aartsbisdom San Salvador, kardinaal Rosa Chávez, zijn metgezel en vriend, de “man die student was van Paulus VI. Dit is bijzonder mooi en veelbetekenend”, benadrukt de hulpbisschop in een gesprek met de pauselijke stichting en internationale hulporganisatie  Kerk in Nood.

Een spirituele aardbeving

Kardinaal Rosa Chávez geeft toe dat het proces van de heiligverklaring van bisschop Romero voor zijn land een “volledige ommezwaai” betekent. “Gedurende zeer lange tijd werd hij belasterd en in diskrediet gebracht. Hij kreeg kritiek te verwerken ook toen hij nog niet bekend was, zonder dat zijn preken werden gelezen, zonder dat er werd geluisterd naar wat hij te zeggen had. Na zijn zaligverklaring nam zijn bekendheid toe. De mensen begonnen zijn engagement, zijn inzet, zijn strijd te begrijpen. Wat we nu meemaken, is een spirituele aardbeving”. In het interview met Kerk in Nood zegt de kardinaal dat deze gebeurtenis El Salvador “veel hoop” heeft geschonken, net nu, op een moment dat het land daar heel erg nood aan heeft. “We zijn een zeer klein land dat zeer zwaar heeft geleden. We hebben een lange geschiedenis van geweld achter ons.

We zijn een jonge democratie. Het land wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke tegenstellingen, hemeltergende armoede, veel migratie, verscheurde gezinnen en talrijke andere problemen. De heiligverklaring van de eerste heilige die uit El Salvador komt, vervult ons dan ook met immense vreugde. Dit brengt ons de vrede die we zo hard nodig hebben.”

Romero is de “heilige van de armen”. Paus Franciscus heeft er herhaaldelijk op gewezen dat wij “zijn voorspraak moeten inroepen, zijn leer moeten volgen en een voorbeeld aan hem moeten nemen” om ervoor te zorgen dat de instabiele situatie waardoor de hele wereld tegenwoordig wordt gekenmerkt geleidelijk beter wordt.

Bisschop Oscar Arnulfo Romero

Bisschop Romero en kardinaal Rosa Chávez leerden elkaar kennen in het Klein Seminarie in El Salvador, toen de huidige kardinaal nog een adolescent was. Jaren later werd hij de assistent van bisschop Romero. Ze werkten samen en stilaan ontwikkelde zich een hechte vriendschap. “Soms stop ik een moment met hetgeen waarmee ik bezig ben en zeg ik tot mezelf: “Mijn God, mijn vriend Oscar Arnulfo Romero zal heilig worden verklaard”. De kardinaal verzekert dat de zalige Romero “een schuchtere en terughoudende, maar zeer geëngageerde mens was. Hij had bijzonder erg te lijden onder het verlies van zijn vrienden.”

Priesteropleiding

De kardinaal uit El Salvador nodigt allen uit om de geschriften en preken van bisschop Romero te lezen. Die documenten worden nagenoeg volledig bewaard in het priesterseminarie San Miguel in El Salvador. Want “die geschriften hebben een groot vermogen om de dingen van God aan de mensen mee te delen”. Daarnaast helpt dit ook om zijn persoonlijkheid beter te leren kennen en de thema’s die hem het nauwst aan het hart lagen, bijvoorbeeld de bescherming van de zwaksten in de samenleving en de opleiding van priesters. “Dit was heel belangrijk voor hem en hij droeg het altijd in zijn hart”. Bisschop Romero leidde seminaristen op in het priesterseminarie. Hij vertelde hen vaak hoe hij zijn eigen priesterroeping had ontdekt, die voor hem een ogenblik van diepe verbondenheid met God was.

Om het voorbeeld van bisschop Romero te volgen, onderzoekt en evalueert de internationale hulporganisatie Kerk in Nood op dit ogenblik verscheidene projecten ten voordele van de priesteropleiding in El Salvador, waaronder de ondersteuning van de bouw van het Groot Seminarie “Bisschop  Oscar Romero“ in het bisdom Santiago de María en van het diocesaan opleidingscentrum “Heilige Romero van de armen”.

Daarnaast heeft Kerk in Nood ook nog andere projecten ondersteund, die verband houden met de harde werkelijkheid in het El Salvador van de jaren 1980, bijvoorbeeld de oprichting van een gedachteniskapel voor de slachtoffers van de burgeroorlog en een documentaire ter nagedachtenis aan de geloofsgetuigen die in die periode werden vermoord.

Door Mónica Zorita

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid